مفهوم سازی رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی با رویکرد بومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، پردیس ارس، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

4 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای امروز سازمان ها مهم ترین بخش حیاتی جامعه به شمار می آیند. تحقق خواسته ها و اهداف سازمانی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تعهد، عدالت و اعتماد سازمانی، فرهنگ اخلاقی و رفتار اخلاقی در سازمان است. برای پیاده کردن اخلاق در سازمان های دولتی نیز به رهبران و مدیرانی نیاز هست که خود با این مقوله آشنا و مانوس باشند و همچنین نمونه بارز اجرای رفتارهای اخلاقی باشند. پژوهش حاضر رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی را با هدف مفهوم سازی آن بررسی و تحلیل کرده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبه           نیمه ساختار یافته به کار گرفته شده است. با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی، 10 نفر از خبرگان و اساتید مدیریت صاحب نظر در این زمینه انتخاب و با آن ها مصاحبه صورت پذیرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تم استفاده گردیده و بر اساس نتایج، مفهوم سازی صورت گرفته است. رهبری اخلاقی شامل دو بعد شخصی و زمینه ای است. بعد شخصی شامل ویژگی های شخصیتی، رفتاری و معنوی بوده و بعد زمینه ای شامل ویژگی های مدیریتی و اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع

الف- فارسی

 • الوانی، سید مهدی (1394)، «مدیریت عمومی». تهران. چاپ پنجاه و دوم، نشر نی، ص 142. 
 • امیری، مجتبی و دهقانی زنگنه، کژال (1392)، «نظریه رهبری اخلاقی برمبنای سیره نبوی: استراتژی تئوری داده بنیاد متنی»، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، شماره 4، صص 98-102.   
 • بهارلو، مصطفی؛ بشلیده، کیومرث؛ نعامی، عبدالزهرا؛ هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل (1394)، «تحلیل رابطه  رهبری اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دهم، شماره 1. صص 20-25.
 • پور صادق، ناصر و علوی وفا، سعید (1393)، «تحلیل بر هم کنش کنشگران تأثیرگذار بر مدیریت عملکرد»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال دوازدهم، شماره 57، ص 140. 
 • پیران، پرویز؛ موسوی، میرطاهر؛ شیانی، ملیحه (1385)، «کارپایه مفهومی و مفهوم سازی سرمایه اجتماعی( با تأکید بر شرایط ایران)»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23، صص 12-13.  
 • §           دهقان، نبی ا....؛ آل اسحاق، یحیی؛ دانش جعفری، داوود؛ نادران، الیاس؛ مقدسی، علیرضا (1396)، «ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی بر اساس گفتمان ولایت فقیه حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) و حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)، قانون اساسی و تجارب نظام ج.ا.ا»، فصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتبینرشتهایدانشراهبردی، سال هفتم، شماره 27،ص 45.
 • زارعی متین، حسن؛ احمدی زهرانی، مریم؛ امینی، علی رضا؛ نیک مرام، سحر (1394)، «بررسی تأثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان»، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هفتم، شماره 4(شماره پیاپی 22)، صص 172-173.
 • ساجدی، فضل الله و امیدواری، اعظم (1385)، «بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان»، مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تهران، مجموعه همایش های بین المللی اجلاس، ص 16.
 • قرآن کریم، سوره نساء، آیه 58.
 • کرمی، محمدرضا؛ میرکمالی، سیدمحمد؛ پور کریمی، جواد (1395)، «بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن ( مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران)»، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی ، سال هفتم، شماره بیست و دوم. ص 18.
 • مظاهری راد، حمید (1390)، «مروری بر مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها»، پایگاه مقالات علمی مدیریت، قابل دسترسی در:www.system.parsiblog.com
 • نصر اصفهانی، علی؛ غضنفری، احمد؛ عامری نسب، سیامک (1392)، «رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان»، دو فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال پنجم، شماره 1، صص107-128.
 •   نصیری، عزت الله و حسینی، نجمه (1392)، «ارزش های اخلاقی مؤثر در سلامت سازمان از منظر کلام معصومان»، فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی، سال سوم، شماره اول، صص 115-136.
ب- انگلیسی

 • Amos, S. E., Gardielle, H., Bright, M. (2015). Integrity, leadership of ethics, trust and work engagement, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 38 Issue: 3, pp.-, doi: 10.1108/LODJ-11-2015-0237.
 • Brown, M.E. (2007). Misconceptions of Ethical Leadership: How to Avoid Potential Pitfalls, Organizational Dynamics, 36(2),140–155.
 • Brown, M. E.,& Treviño, L. K. )2006(.Ethical leadership:A review and future directions.Leadership Quarterly,17,595-616.
 • Cheng, J. W., Chang, S. C., Kuo, J. H., Cheung, Y. H. (2014).Ethical leadership,work engagement,and voice behavior,. Industrial Management & Data Systems, 114(5), 817-831.
 • Den Hartog, D. N., De Hoogh, A.H.B. (2009). Empowering Behaviour and Leader Fairness and Integrity: Studying Perceptions of Ethical Leader Behaviour from a Levels-of- Analysis Perspective, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 18, Issue 2, pp. 199-230.
 • Heather M. R. , Duncan, M. (2016). A Consideration of Ethical Leadership in Ontario University Governance, in Anthony “Tony” H. Normore , Jeffrey S. Brooks (ed.) The Dark Side of Leadership: Identifying and Overcoming Unethical Practice in Organizations (Advances in Educational Administration, Volume 26), pp.35 – 55.
 • Kalshoven, K. Den Hartog, D., & Den Hoogh, A. (2011). Ethical leadership at work questionnaire (ELW), The Leadership Quarterly, 22 (1): 51–69.
 • Khalid, A., Ibrahim, H., Ruth, A., Izhar, O. (2016). "Ethical leadership in education and its relation to ethical decision-making: The case of Arab school leaders in Israel", Journal of Educational Administration, Vol. 54 Issue: 6, pp.647-660, doi: 10.1108/JEA-11-2015-0101.
 • Mayer, D.M., Kuenzi, M., Greenbaum, R., Bardes, M., Salvador, R. (2009). How low does ethical leadership flow? Test of a trickle-down model. Organizational Behavior and Human Decisions Processes,108, 1-13.
 • Mcmanus , K . (2011) . The Relationship Between Ethical Leadership , Attachment Orientation and Gender in Organization , Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy.Clinical Psychology, Walden University.
 • Ogunfowora,B.(2009).The consequences of ethical leadership :comparisons with transformational leadership and abusive supervision. , Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy , university of Calgary.
 • Resick, C.J, Hanges, P.J, Dickson, M.W., Mitchelson, J.K. (2006). A cross-cultural examination of the endorsement of ethical leadership. Journal of business ethical 63,p345-359.
 • Shin, Y., Sung, S. Y., Choi, J. N., Kim, M. S. (2014). Top management ethical leadership and firm performance: Mediating role of ethical and procedural justice climate, Journal of Business Ethics, 129(1), 43-57.
 • Tutar, H. A., Mehmet, Ç. (2011). Is ethical leadership and strategic leadership a dilemma? A descriptive survey, 7th International Strategic Management Conference. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24: 1378–1388.
 • Wu, LZ. Kwan, HK. Yim, FH. Chiu, RK. He, X. (2014). "CEO Ethical Leadership and Corporate Social Responsibility:A Moderated Mediation Mode". Journal of Business Ethics, No.125, p1-13. 
 • Yilmaz, E. (2010). The analysis of Organizational Creativity in Schools Regarding Principals.Ethical Leadership Characteristics, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, Issue 2,pp. 3949-3953.