ارزیابی و سنجشِ تهدیدات داعش علیه ج.ا.ایران در دو مقطع قبل و بعد از فروپاشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی

چکیده

برنامه ریزی به منظور مدیریت ناامنی و بحران­های ناشی از درگیری­های مسلحانه و خشونت آمیزِ مخالفان، مستلزمِ شناخت نسبتاً دقیقِ توانمندی و ظرفیت­های آنها است. در این تحقیق تلاش شده تا در پاسخ به سئوال تحقیق؛ علاوه بر، احصاء انواع تهدیدات داعش علیه ج.ا.ایران، میزان تهدید آن نیز در دو مقطع قبل و بعد از فروپاشی مورد ارزیابی قرارگیرد. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از طریق سندکاوی و با استفاده از نظر کارشناسان امنیتی انجام شده است. جامعه نمونه این تحقیق متشکل از 30 نفر از خبرگان و کارشناسان امنیتی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و ابزار گردآوری، پرسشنامه است. نتایج حاصله بیانگر این است که برآیند تهدیدات داعش علیه ج.ا.ایران، بعد از فروپاشی، نسبت به زمان استقرار آن نه تنها کاهش نیافته بلکه همان طور که در ادامه ارائه خواهد شد دارای روند افزایشی است. البته این یافته ها نباید اینگونه تفسیر شوند که داعش بعد از فروپاشی توانمند تر شده است. بلکه بیانگر این است که بخش عمده ظرفیت­های داعش، در زمان استقرارش صرف درگیری با مخالفانِ متعدد، بمنظور نگهداری و حفاظت از متصرفات آن می شد و امکان بکار گیری علیه ج.ا.ایران را نداشت، اما در شرایطِ بعد از فروپاشی، امکان بکار گیری ظرفیت های مورد بحث، علیه ایران بیشتر فراهم شده است.    

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

ادری کورت کرونین،(1393)،ترجمه قدیر نصری،« داعش فقط یک گروه تروریستی نیست » ماهنامه تخصصی برآورد شماره23 بهمن ماه

اشکوری، حسین، (1394)، دوره بصیرت سازمان عقیدتی سیاسی، قم

اشمیت، مایکل، (1380)، بازشناسی هدف‌های ملی و راهبرپردازی، ترجمه علیرضا طیب، تهران، فصلنامه راهبرد، شماره 20، ص 267

افتخاری، اصغر، (1387)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی. نتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران

افتخاری، اصغر، (1381)، به نقل از بازخوانی هابرماس نوشته حسنعلی نوذری، تهران، نشرچشمه

افتخاری، اصغر، (1385)، کالبد شکافی تهدید، تهران، دانشگاه امام حسین (ع)

انتشارات داعش،(1436ق )، الدوله الاسلامیه

باری بوزان، (1378)، مردم دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران

جهانی (1394)،نشست تخصصی منتشر نشده در مرکزمطالعات راهبردی دفاعی

درویشی سه تلانی، فرهاد، (1379)، تهدیدات امنیت ملی یک چارچوب نظری. فصلنامه سیاست دفاعی،

روشندل، جلیل، (1374)، امنیت ملی ونظام بین اللمل، چاپ سوم، سمت، تهران

سالنمای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران،(1393)،تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی

صادقی زاده، سلمان، (1395)، داعش حقیقی و حقیقت داعش، مبانی فقهی خشونت داعش، پژوهشکده علمی کاربردی فارابی، تهران

عبدا... خانی، علی، (1384)، کتاب امنیت بین‌الملل 3، فرصتها، تهدیدات وچالشهای فراروی امنیت ملی ج ا ا (3). انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل ابرار معاصر تهران

بخشی، علی، (1393)،جریان شناسی گروههای تکفیری،ماه نگار دیدبان امنیت ملی،شماره 31، آبان ماه، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران

کرمی، رضا، (1390)، براندازی و ضد براندازی با تأکید بر براندازی نرم، پژوهشکده فارابی، تهران

کرمی، رضا، (1393)، داعش، بحران عراق و امنیت ملی ج.ا.ا ، ماهنامه تخصصی برآورد، سال دوم شماره 15، خردادماه، پژوهشکده قلم تهران

کرمی، رضا، (1395)، داعش حقیقی و حقیقت داعش، استعداد نظامی داعش و آسیب پذیری های راهبردی آن، پژوهشکده علمی کاربردی فارابی، تهران

کرمی، رضا، (1396)، نقش یگان های نزاجا در مدیریت بحران های امنیت داخلی کشور، مرکز مطالعات نزاجا

گروه مطالعاتی بررسی محیط پیرامونی و بین­الملل مرکز مطالعات راهبردی دفاعی (1394)، سالنمای دفاعی- امنیتی

نصری، قدیر، (1395)، داعش حقیقی و حقیقت داعش، خشونت ورزی در دکترین داعش، پژوهشکده مطالعات علمی کاربردی فارابی، تهران

ولی­پور زرومی، سیدحسین، (1383)، گفتمان امنیت ملی در ج ا ا. انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران

-     Al- Kinani Abu Amr,it,s eathr the Islamic  State or the Flood. Dabiq Issue 2 1435 Ramand

-       ISIS Hijrah from Hypocrisy to Sincrit Dabiq Issue 3,1435 Shawwal