موضوعات = دفاع
شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های موثر در ارزیابی توانمندی جنگ الکترونیک نیروهای مسلح ج.ا.ا

دوره 11، شماره 45، اسفند 1400، صفحه 94-67

حسن محمدی منفرد؛ محمدرضا موحدی صفت؛ محسن آقایی


بررسی ابعاد ارزیابی تهدیدات هوشمند آینده

دوره 11، شماره 45، اسفند 1400، صفحه 148-121

ذکریا کاظم پور


مدیریت جنگ شهری سوریه

دوره 11، شماره 44، آذر 1400، صفحه 283-263

ابوالحسن کبیری؛ علیرضا سعادت راد