دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

الگوی راهبردی کنترل برنامه در نیروهای مسلح ج.ا. ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

احمد بیطرف؛ حسین عیسایی؛ مصطفی ایزدی؛ مهدی غضنفری


رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس؛ با تاکید بر الگوی امنیت درونزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

علی جعفری؛ محمد سهرابی؛ محمد شاه محمدی


نقش عوامل سازمانی در پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان با رویکرد مدل پذیرش فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

محمد ملکی نیا؛ سیدحسین خادم؛ رخساره مبرهن


واکاوی بحران های امنیتی (با تأکید بر شایعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

یونس خزلی


اهداف جنایت تروریستی در مدارس کشور با رویکرد جنگ ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

مجید اسدی؛ حسن چهارمحالی


سناریوهای پیش روی آینده حشد الشعبی در عراق بر اساس ساختار و راهبرد بازیگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

محسن بیوک


فراتحلیل مطالعات تاثیر راهبرد بازاریابی سبز بر عملکردسازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

حسین رحیمی؛ حمیدرضا لطفی


طراحی الگوی توسعه کسب و کار زنان خانه ‏دار در نیروهای مسلح (مورد مطالعه: صنعت پوشاک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

شهامت حسینیان؛ حسین حیدری