دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

چالش‌ها و رهیافت‌های تحدیدحدود دریای خزر درچارچوب کنوانسیون آکتائو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

محمدرضا حسینی


مدل سنجش توان دانشگاه ها جهت تبدیل به دانشگاه کارآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

مرتضی برهانی؛ حیدر امیران؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم


مقایسه ایران و منتخبی از کشورهای اروپایی با سطح نوآوری متوسط از منظر قابلیت های فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

حسین محمدخانی غیاثوند؛ حنیف کازرونی