دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

الگوی راهبردی کنترل برنامه در نیروهای مسلح ج.ا. ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

احمد بیطرف؛ حسین عیسایی؛ مصطفی ایزدی؛ مهدی غضنفری


ارزیابی راهبرد تأمین منافع ملی از طریق قیمت‌گذاری در قرارداد فروش گاز طبیعی ایران به ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

محمدرضا مختاری زنجانی؛ عباس کاظمی نجف آبادی؛ محمدهادی زاهدی وفا


رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس؛ با تاکید بر الگوی امنیت درونزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

علی جعفری؛ محمد سهرابی؛ محمد شاه محمدی


مفروضات اساسی فرهنگ استعدادباوری در ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

بهنام گلشاهی؛ اسماعیل معینی فرد


نقش عوامل سازمانی در پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان با رویکرد مدل پذیرش فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

محمد ملکی نیا؛ سیدحسین خادم؛ رخساره مبرهن


نقش وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

رضا کارخانه؛ محمد ابوعطا؛ محمد روحانی مقدم


واکاوی بحران های امنیتی (با تأکید بر شایعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

یونس خزلی


تحول‌قضایی و راهبرد پیشگیری وضعی از فساد اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

آیت اله اسماعیلی؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ محمد حسن شیبانی فر؛ سید محمد صدری


واکاوی و تبیین پیشران‌های موثر بر آینده اقتصاد ایران در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

شهریار شیرویه پور؛ مهدی نیکویه؛ حمید عزیزمحمدلو؛ سید مرتضی مرتضوی