موضوعات = مدیریت منابع انسانی
شناسایی و رتبه‌بندی راهبردهای برندسازی کارفرما: رویکردی آمیخته

دوره 13، شماره 53، اسفند 1402، صفحه 210-187

لیلا داریوش؛ پروانه گلرد؛ مهدی باقری


مفروضات اساسی فرهنگ استعدادباوری در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 53، اسفند 1402، صفحه 233-211

بهنام گلشاهی؛ اسماعیل معینی فرد


ارائه الگوی مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی اجا

دوره 13، 50 (بهار 1402)، اردیبهشت 1402، صفحه 138-113

فرهاد هادی نژاد؛ فرامرز نصری؛ محمد عباسیان؛ منصور خیرگو


مدل بکارگیری نوآوری باز در شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران

دوره 12، 47 (تابستان 1401)، مرداد 1401، صفحه 251-280

نصیر فولادوند؛ نیلوفر ایمان خان؛ تورج مجیبی


تبیین عوامل اثرگذار تعهد و پاداش و برنامه ریزی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 46، خرداد 1401، صفحه 240-217

علی مخصوصی؛ میرعلی سیدنقوی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مجید جهانگیرفرد


شناسایی شاخص ها ی جاری سازی استراتژی های منابع انسانی

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 38-7

امیرمسعود کروبی؛ ناصر پورصادق؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ بهروز رضایی منش


طراحی الگوی جوسازمانی متعالی

دوره 10، شماره 40، آبان 1399، صفحه 440-415

حسن رنگریز؛ اکبر حسن پور؛ بیژن عبدالهی؛ علیرضا مرادی صالح