طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌ها (با هدف تحقق توسعه پایدار) مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و مدیر تربیت بدنی دانشگاه

2 عضو تمام وقت هیئت علمی گروه مدیریت ورزشی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

مدیریت منابع انسانی سبز، به عنوان ابزار قدرتمند می‌تواند سازمان‌ها را در پیشبرد و کسب اهداف خود یاری رساند. این رویکرد، استفاده صحیح و مناسب از سرمایه انسانی را برای بهبود و ارتقاء اقدامات و فعالیت‌های سازمان نسبت به مسائل زیست محیطی، درست مصرف کردن منابع، اسراف نکردن منابع و غیره سبب می‌شود؛ سبز شدن منابع انسانی با ایجاد تصویر ذهنی مثبت از سازمان روز به روز پذیرش و مشروعیت اجتماعی سازمان را افزایش می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی سبز در وزارت ورزش و جوانان انجام شده است. ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های نیمه ساختارمند و پرسشنامة محقق ساخته‌ای بود که با توجه به کدهای استخراج شده در قسمت کیفی، طراحی گردید. تجزیه و تحلیل قسمت کیفی با نرم افزار Maxqda، همچنین تجزیه و تحلیل قسمت کمی با نرم افزار SPSS برای تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادلات‌ساختاری AMOS انجام گرفت. طبق یافته‌های پژوهش 9 مفهوم و 53 کد نهایی شناسایی و مورد تایید قرار گرفته‌اند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، 9 عامل توانسته‌اند مقدار واریانس بیشتر از واریانس هر معرف را بدست آوردند که بر همین اساس با استفاده از خط مرجع همه عوامل با معنا و مفهوم هستند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تایید نشان‌داد بارهای عاملی بدست آمده بزرگتر از 4/0 بود که نشان دهنده تأیید شدن بارهای عاملی می‌باشد. در نهایت می‌توان گفت توجه مدیران وزارت ورزش و جوانان به مقوله مدیریت منابع انسانی سبز می‌تواند در بهبود سازمان و پایداری هرچه بیشتر آن و توسعه آموزش‌های زیست پایه کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  الف- فارسی

  دانایی فرد، حسن، الوانی، س م (1398). روش شناسی تحقیق کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات اشراقی، تهران، صفار.

  فرخی، مجتبی؛ نصراصفهانی، علی و صفری، علی (1396)، مقاله «ارائه چارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد»، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، سال نهم، شماره4، 153-179.

  محمد نژاد شورکایی، مجتبی؛ سید جوادین، سید رضا؛ حسینی، محمد علی شاه و حاج کریمی، عباسعلی (1395)،  مقاله «ارائه چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز»، فصلنامه مدیریت دولتی، تهران، دوره 8، شماره 4: 691-710.

  ب- انگلیسی

  • Ahmad, S. (2015). Green Human Resource Management: Policies and practices. Cogent Business & Management, 2(1), 1-13.
  • Arulrajah, Anton , Opatha, H.H.D.N.P(2016), article Green Human Resource Management: Simplified General Reflections, International Business Research; Vol. 7, No. 8; 2014 ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-9012.
  • Arulrajah, Anton. A , Thevanes. N (2017), article The Mediating Effect of Environmental Attitude of Employee in the Relationship between Environmental Training and Environmental Orientation of Organization, ournal of Human Resources Management and Labor Studies June 2017, Vol. 5, No. 1, pp. 1-16 ISSN: 2333-6390(Print), 2333-6404(Online).
  • Aybaghi Isfahani, S., Hassani, A A., Hosseini Nia, S R. (2018). Green human resource management; A model for sustainability in sports organizations (Case study: General Department of Sports and Youth of North Khorasan Province). Human Resource Management in Sport 309-328, 5 (2).
  • Beheshti, S. (2018). Qualitative data analysis with maxqda software. Miscellaneous Publications, Third Edition. Tehran.
  • Bombiak Edyta, ID and Anna Marciniuk-Kluska(2018), article Green Human Resource Management as a Tool for the Sustainable Development of Enterprises: Polish Young Company Experience, Faculty of Economic and Legal Sciences, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Poland;marciniuk-kluska@uph.edu.pl.Correspondence: edyta.bombiak@uph.edu.pl;
  • Chen, Y. S., & Chang, C. H. (2012). Enhance Green Purchase Intentions: The Roles of Green Perceived Value, Green Perceived Risk, and Green Trust. Management Decision, 50(3), 502-520.
  • Daily, F. B., & Huang, C. S. (2001). Achieving sustainability through attention to human resource factors in environmental management. International Journal of operations & production management, 21(12), 1539-1552.
  • Danaei Fard, H., Alvani, S M., Azar, A. (2019). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran: Ishraqi Publications, Saffar
  • Delmas, A. M., & Pekovic, S. (2013). Environmental standards and labor productivity:Understanding the mechanisms that sustain sustainability. Journal of Organizational Behavior, 34(2), 230–252
  • Goswami, G. T., & Ranjan, K. S. (2015). Green HRM: Approach to Sustainability in Current Scenario. Journal for Studies in Management and Planning, 1(4), 250-259.
  • Jabbour, C. J. C., Santos, F. C. A., & Nagano, M. S. (2010). Contributions of HRM throughout the stages of environmental management: methodological triangulation applied to companies in Brazil. The International Journal of Human Resource Management,21(7),1049-1089.
  • mohammadnejad shourkaei, M., SeyedJavadin, S., Shahhosseini, M., HajHeidari, A. (2017). Providing a framework for Green HRM. Journal of Public Administration, 8(4), 691-710.
  • Rana, V., & Jain, S. (2014). Green HR Practices: An Empirical Study of Cargill Jalgaon.International Journal of Science, Spatiality, Business and Technology, 3(1), 14-17.
  • Renwick, D., Redman, T., & Maguire, S. (2013). Green HRM: A review, process model, and research agenda. University of Sheffield Management School.
  • Robertson, Mandy (2008), article Green HRM: A review, process model, and research agenda,  International Journal of Management Reviews.
  • Rosku, V., & Shanker, R. (2019). Analysis of Interactions Among the barriers of reverse logistics. Technological Forecasting and Social Changes,72(8), 1011-1029.
  • Sepahvand, R., S, A., M M, M. (2018). Designing a green human resource management model in sports organizations using an interpretive structural modeling approach. Human Resource Management in Sport 17-34, 6 (1).
  • Seyedin, S., Mesbahi, M. (2017), Paper Challenges of Green Human Resource Management: A Qualitative Approach, University of Tehran, The Second Annual Conference on Intelligence Based Management, New Management Paradigms in the Field of Intelligence.
  • Sudin , Suhaimi (2011), article  Strategic Green HRM: A proposed model that supports Corporate Environmental Citizenship,International Conference on Sociality and Economics Development IPEDR10 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore
  • Tang , Guiyao -Yang Chen -Yuan Jiang -Pascal Paill_-Jin Jia (2017), article Green human resource management practices: scale developmentand validity, Asia Pacific Journal of Human Resources, doi:10.1111/1744-7941.12147.