موضوعات = ژئوپلتیک
ارزیابی راهبرد تأمین منافع ملی از طریق قیمت‌گذاری در قرارداد فروش گاز طبیعی ایران به ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

محمدرضا مختاری زنجانی؛ عباس کاظمی نجف آبادی؛ محمدهادی زاهدی وفا


نقش عوامل اقتدارساز جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

نادر جوانی؛ فتح ا... کلانتری؛ ابراهیم ایجابی؛ علی ایمانی


بررسی سرچشمه های ژئوپلیتیکی بحران در بالکان با تاکید بر امنیت مسلمانان

دوره 11، شماره 44، آذر 1400، صفحه 166-131

کاوه ذاکری؛ ریباز قربانی نژاد؛ حمید رضا محمدی؛ ابراهیم رومینا


دولت حائل و ثبات سیاسی،موردمطالعه:عراق

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 102-77

محسن بیوک


بررسی سیاستگذاری اقوام ایرانی در منطقه شمال غرب (مطالعه موردی قوم ایرانی کرد)

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 190-157

رشید خلف زاده؛ حسین ابراهیمی؛ محمد علمی