موضوعات = مدیریت صنعتی
مدل سنجش توان دانشگاه ها جهت تبدیل به دانشگاه کارآفرین

دوره 12، 49 (زمستان 1401)، دی 1401، صفحه 216-193

مرتضی برهانی؛ حیدر امیران؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم


چارچوب فرآیند ارزیابی و انتخاب نظام‌مند بازار هدف صادراتی شرکت صاایران

دوره 12، 47 (تابستان 1401)، مرداد 1401، صفحه 111-141

فلوریا خونساری؛ وحید ریاضی؛ نصرا... کلانتری


نظریه نوآوی چابک

دوره 11، شماره 44، آذر 1400، صفحه 30-7

امین پاشایی هولاسو؛ ناصر پورصادق


شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک شرکت های دانش بنیان دریایی با استفاده از مدل های ترکیبی

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 442-415

احسان تقی پور؛ فرامرز نصری؛ محمد یزدان شناس؛ سهراب صادق