فرآیند ارزیابی و انتخاب نظام‌مند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 بازنشسته وزارت دفاع - شرکت صاایران

2 دانشگاه

3 داعا

چکیده

در بین فعالیت‌های ورود به بازارهای بین‌المللی، انتخاب بازارهای هدف یک فعالیت کلیدی و راهبردی محسوب می‌شود و از طرفی تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب این‌گونه بازارها کاری پیچیده و مشکل است. در این مقاله سعی شده با بررسی ادبیات موضوعی؛ به هدف اصلی که تدوین چارچوب فرایند ارزیابی و انتخاب نظام‌مند بازارهای هدف صادراتی صاایران است، با شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب بازارهای هدف و با بهره‌گیری از رویکرد آمیخته(روش توصیفی- تحلیلی) و همچنین انتخاب حجم نمونه آماری هدفمند قضاوتی متشکل از 45 نفر خبرگان حوزه‌ی صادرات، چارچوب یادشده ارائه گردد. روایی پرسشنامه به تأیید خبرگان و پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ(856/0) محاسبه و تأیید شد. نتایج از یافته‌های تحقیق مبین این مطلب است که 65 عامل در انتخاب بازارهای هدف صاایران تأثیرگذار هستند که به‌عنوان محور اصلی چارچوب فرایند ارزیابی نظام‌مند این بازار انتخاب و ارائه شد و در حوزه‌ی تحلیل مصاحبه‌ها، دو دسته عوامل ابلاغی و الزامی سلسله مراتب شامل؛ عوامل بالادستی امنیتی و عوامل امنیتی متحدین کشور احصا شد و به‌عنوان معیارهای غربالگری نهایی در فرایند انتخاب بازارهای هدف لحاظ شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  الف- فارسی

  • ابراهیمی، اسماعیل؛ رهنما، افشین و توانازاده، سمیه، "ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط"، مطالعات کمی در مدیریت"، دوره 5، شماره 3 (1393)، ص 162-141.
  • ب‍ی‍ک‌ زاده‌ ع‍ب‍اس‍ی‌، فرزانه. "ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌ پ‍س‍ت‍ه‌ ای‍ران"‌. پایان نامه کارشناسی ارشد(1381)، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌.
  • پیش‌بهار، اسماعیل؛ دشتی، قادر؛ ظهوری‌کهنموئی، رحیم؛ راحلی، حسین و حسین‌زاد، جواد "بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تقاضای صادرات پسته ایران". اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیست و یکم، شماره 83 (1392)، ص 17-1.
  • دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل(1383). "روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع". تهران: صفار، اشراقی.
  • رجبی، بهرام. "بررسی علل موفقیت صادرات شرکت‌های ایرانی از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۷". پایان نامه کارشناسی ارشد(1379)، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • صادقی، تورج؛ لشکری، محمد و کربلائی‌اسماعیلی، حمیدرضا، "ارایه مدل عوامل اصلی موفقیت در صادرات از دیدگاه صادرکنندگان در ایران". مدیریت بازاریابی، دوره 7، شماره 17(1391)، ص 83-61.
  • قاضی‌زاده، مصطفی، "بررسی و تعیین عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های صادراتی ایرانی در بازارهای آسیای میانه و ارائه راهبرد مناسب جهت افزایش صادرات غیر نفتی". پایان نامه کارشناسی ارشد(1382)، دانشگاه تهران.
  • مدهوشی، مهرداد و طبیبی، محمدرضا و خزایی کوهپر، فاطمه، "ارائه چارچوبی جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای بین‌المللی"، چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان.
  • مرتضوی، سیدابوالقاسم؛جوادی یانبلاغ، رویا و وکیل پور، محمدحسن، "عوامل تعیین کننده و پتانسیل های تجاری صادرات میگوی ایران در اتحادیه اروپا، به کارگیری مدل جاذبه". تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 6، شماره 3(پیاپی 23) (1393)، ص 41-21.

   

  ب- انگلیسی

  • Albaum G., Duerr E. (2008): International Marketing and Export Management, 6th ed., Pearson Education Limited, Essex.
  • Ansgar Belkea and Irina Dubovaa. (2017), International spillovers in global asset markets, University of Duisburg-Essen, Campus Essen, Universitaetsstraße 12, D-45117 Essen, Germany bCentre for European Policy Studies, Brussels, c Institute for the Study of Labor, Bonn dRuhr Graduate School, Essen.
  • Balabanis, G. and Theodosiou, M. and Katsikea, E.S.(2004). Guest editorial Export maketing: developments and a research agenda. International Marketing Review, Vol. 21, pp 353-377.
  • Cavusgil S.T. (1985): Guidelines for Export Market Research, Business Horizons”, November-December.
  • Kahiya, E.T. and Dean, D.L.(2015). Export barriers and business confidence: a quasi-longitudinal examination. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 27 pp. 294-323.
  • Koch A.J. (2001): Selecting Overseas Markets and Entry Modes: Two Decision Process or One?, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 19, No. 1.
  • Kotabe, M. and Helsen, K.(2000). Global Marketing Management. John Wiley & Sons. Inc. 4rd Ed, p. 9, 11.
  • Kotler P. (2017): Principles of Marketing 17E Global Edition, Pearson Education Limited 2018
  • Kumar V. et al. (1994): An Interactive Multicriteria Approach to Identifying Potential Foreign Markets, Journal of International Marketing, Vol. 2, No. 1.
  • Onkvisit, S. and Shaw, J.J.(1993). International Marketing: analysis and strategy. Second Edition, New York: Macmillan Publishing Company.
  • Papadopoulos N., Martín Martín O. (2011), International Market Selection and Segmentation: Perspectives and Challenges, International Marketing Review, Vol. 28, No. 2.
  • Papadopoulos, N., & Martin, O. M. (2011). International market selection and segmentation: perspectives and challenges. International Marketing Review, 28(2), 132–149. http://dx.doi.org/10.1108/02651331111122632
  • Root F.R. (1994), Entry Strategies for International Markets, Jossey-Bass, San Francisco.
  • Schroeder J. (2007), Badania marketingowe rynków zagranicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
  • Shaghil Ahmed, Brahima Coulibaly, Andrei Zlate. (2017), International Financial Spillovers to Emerging Market Economies: How Important Are Economic Fundamentals?, Journal of International Money and Finance (2017), doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2017.05.001
  • Algita Miečinskienėa , Viktorija Stasytytėa, Justina Kazlauskaitėb (2013),Statistics Lithuania. [online]. Accessed on 20th of September, 2013. Available at http://www.stat.gov.lt/en/home
  • Wood, V.R. and Robertson, K.R.(2000). Evaluating international markets: The importance of information by industry, by country of destination, and by type of export transaction. International Marketing Review, Vol. 17, pp. 34-55.