موضوعات = آموزش
راهبردهاو روش های تربیت دینی از دیدگاه امام موسی صدر

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 203-183

فاطمه بندلی زاده؛ صادق رضایی؛ محسن ایمانی


عوامل اثرگذار )فردی، سازمانی، آموزشی و فرا سازمانی( بر انتقال یادگیری به سازمان

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 354-321

حسن محجوب؛ علیرضا تنهایی؛ داریوش مالک پور؛ مهرداد احمدی