موضوعات = مطالعات رسانه
طراحی الگوی اطلاع‌رسانی قانون‌گذاری در دولت الکترونیک

دوره 12، 47 (تابستان 1401)، مرداد 1401، صفحه 225-250

مرتضی فرش‌چی؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ محمدرضا عباسی‌فرد


ارائه الگوی راهبردی ابعاد ومولفه های کلیدی عملیات روانی رسانه ای

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 220-191

علیرضا محمدی؛ ابوالفضل دانایی؛ محمد زرگر