موضوعات = مدیریت بازرگانی
فراتحلیل مطالعات تاثیر راهبرد بازاریابی سبز بر عملکردسازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

حسین رحیمی؛ حمیدرضا لطفی