موضوعات = جامعه‌شناسی
نسبت حکمرانی خوب و پایداری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 59-35

ابوالفضل خزائی فر؛ غلامحسین بلندیان؛ محمد شاه محمدی؛ محمد علی خسروی


تبیین جامعه شناختی صنعت ورزش و کسب درآمد در ایران

دوره 10، شماره 40، آبان 1399، صفحه 22-7

میترا ابراهیمی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری راد؛ شیوا آزادفدا؛ سیدمحمدصادق مهدوی