کلیدواژه‌ها = صنعت دفاعی
طراحی الگوی نظارت راهبردی برتحقق سیاست‌های کلی نظام (حین اجرا) درصنعت دفاعی

دوره 13، 50 (بهار 1402)، اردیبهشت 1402، صفحه 171-139

مهدی مرادی؛ مهرداد فضلعلی؛ غلامرضا توکلی؛ حمید رضا میلانی نژاد


ارائه الگوی شناخت چالش‌های تهیه ره‌نگاشت در حوزه کسب و کار دفاعی

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 156-129

عباس خسروی؛ علی محمد احمدوند