تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش نوآوری و کارآفرینانه (مطالعه موردی: یکی از واحدهای سازمان‌ تامین اجتماعی نیروهای مسلح)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که در آن محصولات یا فرآیندهای نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده، به ظهور می‌رسند. بدین‌منظور پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و نوآوری و گرایش کارآفرینانه کارکنان می­باشد تا میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری و کارآفرینی در یکی از واحدهای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را بسنجد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده­ها توصیفی- پیمایشی محسوب می­شود، برای آزمون فرضیه‌ها، از یک پرسشنامۀ محقق‌ساخته متشکل از 52 سوال استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS، 832/0 محاسبه شد. نمونه آماری تحقیق نیز با استفاده از جدول مورگان تعداد 140 نفر برآورد شد که به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج معادلات ساختاری به قرار زیر می‌باشد.
بین "فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی"، "فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی" و "نوآوری سازمانی و کارآفرینی سازمانی" رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع و ماخذ

الف) منابع فارسی

- آشوری، داریوش (1375). تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران: انتشارات مرکز فرهنگی آسیا.

- دهقانی‌پوده، حسین؛ پاشایی هولاسو، امین (1395). «تاثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت‌ها و محرک‌های‌ نوآوری دفاعی»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 27، صفحات 27-43.

- رابینز، استیفن پی (1378). رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها)، ترجمۀ علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- زارعی‌متین، حسن (1382). مبانی سازمان و مدیریت: رویکرد اقتضایی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- سعیدی، پرویز (1382). بودجه و بودجه‌ریزی دولتی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

- صالحی، سیدمحمدرضا؛ میرسپاسی، ناصر؛ فرهنگی، علی‌اکبر (1394). «شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)»، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ سیزدهم، شماره 3، صفحات 878-857.

- فیض‌بخش، علیرضا (1390). کارآفرینی عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات طرح نوین اندیشه.

- گودرزی، اکرم؛ گمینیان، وجیهه (1381). اصول، مبانی و نظریه‌ها جو و فرهنگ سازمانی، چاپ اول، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

- مقیمی، سیدمحمد (1383). «عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران»، مجله فرهنگ مدیریت، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 1383، صفحات 78 – 27.

- مورهد، گریفین (1390). رفتار سازمانی، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات مروارید.

- هاشم‌زاده، ابراهیم؛ حاجی‌حسینی، حجت‌الله؛ رادفر، رضا؛ ملک‌زاده، کرامت (1393). «عوامل موثر در ایجاد توانمندی‌های نوآوری (مطالعه موردی یک مرکز پژوهشی صنعت هوایی در ایران)»، نشریه مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره 1، صفحات 100-75.

- هوشنگی، محسن؛ الهی، سیدمجید؛ امین افشار، زهرا؛ صدوق، سیدمحمود (1394). «بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی استان قزوین)»، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ سیزدهم، شماره 3، صفحات 762-739.

 

ب) منابع انگلیسی

- Ajmal, M. M.; Koskinen, K. U. (2008). “Knowledge Transfer in Project-Based Organizations: An Organizational Culture Perspective”. Project Management Journal, 39(1), 7–15.

 

- Amin Bidokhti, Ali Akbar; Makvand Hoeeini, Shahrokh (2011). "The relationship between organizational culture and knowledge management in the city of Semnan Education", Journal of strategy, the twentieth year, No. 59, pp. 216-191.

 

- Baret, M. (2004). "Understanding the meaning of collobration in the supply chain", An International Journal of supply chain management 9 (1): 30-42.

 

- Brown, Andrew (1995). Organizational culture. London, Pitman pulishing.

 

- Cohen, D. (1993). Creating and Maintaining Ethical Work Climates: Anomie in the Workplace and Implications for Managing Change, - Business Ethics Quarterly, Vol. 3, pp. 343-58.

 

- Damanpour, F. and Schneider, M. (2008). “Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers”; Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 19, pp. 495–522.

 

- Denison, D. R. (1996). What is the difference between organizational culture and organizational climate? Academy of Management Review, 21(3), 619-654.

 

- Denison, D.R., Haaland, S. and Goelzer, P. (2004). Corporate Culture and Organizational Effectiveness: Is Asia Different from the Rest of the World? Organizational Dynamics, Vol. 33, No. 1, pp. 98-109.

 

- Douglas, M. (1985). Measuring Culture: A Paradigm for the Analysis of Social Organization, Columbia University Press, New York, NY.

 

- Farahi, Borzo; Sanjaghi, Mohammad Ebrahim; Soltani, Mohammad Reza (2013). "Define and design a cognitive model, measure and manage organizational culture", Journal of strategy, culture, number twenty-first, pp. 138-113.

- Ghorbani zadeh, Vaj Allah; Hormanesh, Fatemeh (2011). "The role of culture, learning and knowledge management in organizational agility", Journal of improvement and change management, twenty-first year, No. 65, pp. 72-47.

 

- Goldman R.N., Nagel R.A (1995). Agile competitors and virtual organizations: strategies for enriching the customer, Van Nostrand.

 

- Hofsted, G. (1997). Cultures and organization. New York, Mc Graw Hill. York: Wiley.

 

- James, L. R., Choi, C. C., Ko, C.-H. E., McNeil, P. K., Minton, M. K., Wright, M. A., et al. (2007). Organizational and psychological climate: A review of theory and research. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17(1), 5-32.

 

- Jones, G. (2011). Design theory and organizational change, translating Safarzadeh and MR assets, Tehran: the kind of book publishing.

 

- Karimi, Asef; Rahmani, Soma (2015). "Business models designed for agility Organization (CASE STUDY: Company Saipa)", Journal of Entrepreneurship Development, Volume VIII, Issue II, pp. 410-391.

 

- Louis MR (2012). Surprise and sense making: what newcomers experience in entering unfamiliar organizational settings. Journal of personnel Management, Vol. 25, Pp. 1-226.

 

- Molla Hosseini, Ali; Mostafavi, Shahrzad (2007). "Organizational Agility Assessment using fuzzy logic", the monthly policy eighteenth year, vol. 186, pp. 5-3.

 

- Pour faraj, Ali Reza; Keshavarz, Hadi; Ansari, Habib (2012). "Culture: the heart of the knowledge-based economy in economic growth and development", Cultural Engineering Journal, Issue 64 and 63, pp. 28-13.

 

- Schein, E. (1990). “Organizational culture”. American Psychologist, 45(2), 109–119.

 

- Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, CA.

 

- Schein, Edgar (2004). Management, organizational culture and leadership, translating B. Farhi Bvznjany and optical Shamseddin Najafi, Tehran: Young Broadcasting. Rezaeiyan.

 

- Schumpeter, J.A (2010). Theoric Derwirtscha Ftilichen Entwickelung, Leipzig: Duncker & Hamboldt.

- Smeltzer, L. R. & Leonard, D. J. (1994). Managerial Communication Strategies and Application, J. M. Post Graphics, Crop., USA.

 

- Verkatraman N (1989). Strategic orientation of business enterprises: the construct, dimensionality and measurement, Management Science; 35.

 

- Wonglimpiyarat, J., (2004). “The Use of Strategies in Managing Technological Innovation”. European Journal of Innovation Management, 7(3): 229-250.

 

- Yang, CH., & Liu, H. M. (2012). Boosting firm performance via enterprise agility and network Structure. Management Decision, 50 (6), 3 – 30.

 

- Yesil, S & Dereli, S.F (2013). An empirical investigation of the organization justice, knowledge sharing and innovation capability. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol.75. Pp.199-208.

 

- Zheng, W. (2008). “A social capital perspective of innovation from individuals to nations: where is empirical literature directing us?”, International Journal of Management Reviews, 10(4), 1-39.