اثر برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی و انعطاف پذیری استراتژیک بر اجرای استراتژی در صنایع کوچک و متوسط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به اعتقاد بسیاری، برنامه‌ریزی و اجرای موفق نیازمند مشارکت همه سطوح سازمان دارد و بدون همفکری و اتحاد مشترک، رسیدن به اهداف با چالش­های متعددی همراه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با تمرکز بر نقش نیروی انسانی در برنامه­ریزی و اجرای استراتژی به دنبال بررسی اثر برنامه­ریزی استراتژیک مشارکتی و انعطاف­پذیری استراتژیک بر اجرای استراتژی در صنایع کوچک و متوسط است. نمونه آماری این پژوهش 171 نفر از کارکنان و مدیران شاغل در شرکت‌های مستقر در نواحی صنعتی کرمان است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد و پایایی کل پرسشنامه 949/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آموس استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که برنامه­ریزی استراتژیک مشارکتی اثر مثبت و معناداری بر انعطاف­پذیری استراتژیک، تعهد نیروی انسانی و اجرای استراتژی دارد، ولی اثر معکوس بر رفتار سیاسی دارد. نتیجه دیگر این مطالعه این است که تعهد نیروی انسانی می­تواند باعث اجرای موفق استراتژی شود، اما نتایج نشان داد که رفتار سیاسی و انعطاف­پذیری استراتژیک اثر معناداری بر اجرای استراتژی ندارند.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

- اصانلو، بهاره؛ خدامی، سهیلا (1393). «طراحی مدل عملکرد نوآورانه سازمان مبتنی‌بر یادگیری سازمانی و انعطاف‌پذیری استراتژیک»، فصلنامه راهبرد، 23 (71)، صص 140-123.

- حقیقی، محمد؛  منوریان، عباس؛  قوام‌پور، سعید؛ رسولیان، سعیده (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران»، نشریه مدیریت بازرگانی، 1 (3)، صص 39 – 54.

- رحمان‌سرشت، حسین؛ فیاضی، مرجان (1387). «رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست‌شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان»، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی «ویژه مدیریت»، سال هشتم، شماره بیست‌ونهم، صص 96 -73.

- رحمان‌سرشت، حسین (۱۳۸۴). راهبردهای مدیریت، چاپ اول، تهران: انتشارات فن و هنر.

- ریبینیاک، لارنس. جی (1389). عملیاتی کردن استراتژی: مدیریت اثربخش اجرا و تغییر، ترجمه نادر مظلومی، شهرام خلیل‌نژاد و سیدعلیرضا هاشمی. تهران: نشر آیلار.

- قاسمی، وحید (1389). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

- کریمی، آصف؛ بانکی‌پور، بهزاد؛  احمدپور داریانی، محمود  (1393). «تحلیل سازوکارهای توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط قزوین)»،  نشریه توسعه کارآفرینی، 7 (2)، صص 326-305.

- گل محمدی، عماد؛ رسوله‌وندی، محمدباقر؛ حاتمی، رضا؛ ملک‌شاهی، محمدرضا (1395). «اثر اقدمات مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان»، فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 9 (2)، صص 49 – 33.

- مبینی‌دهکردی، علی؛ سلمان‌پور، مجید (1385). «درآمدی بر برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی»، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 6، صص 202 - 187.

- مظلومی، نادر؛ جلالی، سیدحسین (1393). «ارزیابی موانع پیاده‌سازی استراتژی در صنعت گردشگری»، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 9 (25)، صص 33-7.

- مک لنان، اندرو (1393). پیاده‌سازی استراتژی، ترجمه­ سیدمحمد اعرابی، سیدعلیرضا هاشمی و محمود قادری، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- منوریان، عباس؛ مانیان، امیر؛ موحدی، مسعود؛ اکبری، محسن (1393). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ تجارت الکترونیکی (مطالعۀ موردی بنگاه‎های کوچک و متوسط تهران)»، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 6 (1)، صص 160 – 145.

 

ب) منابع انگلیسی

- Aladwan, K., Bhanugopan, R., & D'Netto, B. (2015). The effects of human resource management practices on employees’ organisational commitment. International Journal of Organizational Analysis, 23(3), 472-492.

 

- Alfalla-Luque, R., Marin-Garcia, J. A., & Medina-Lopez, C. (2015). An analysis of the direct and mediated effects of employee commitment and supply chain integration on organisational performance. International Journal of Production Economics, 162, 242-257.

 

- Appelbaum, S. H., Louis, D., Makarenko, D., Saluja, J., Meleshko, O., & Kulbashian, S. (2013). Participation in decision making: a case study of job satisfaction and commitment (part three). Industrial and Commercial Training, 45(7), 412-419.

 

- Beer, M., & Eisenstat, R. (2000). The Silent Killers of Strategy Implementation and Learning. Sloan Management Review, 41 (4), 29-40.

 

- Bock, A.J., Opsahl, T., George, G., Gann, D.M., (2012). The effects of culture and structure on strategic flexibility during business model innovation. J. Manag. Stud. 49 (2), 279–305.

 

- Brenes, E. R., Mena, M., & Molina, G. E. (2008). Key success factors for strategy implementation in Latin America. Journal of Business research, 61(6), 590-598.

 

- Bryson, J. M., & Anderson, S. R. (2000). Applying larger group interaction methods in the planning and implementation of major change efforts. Public Administration Review, 60(2), 143-162.

 

- Buchanan, D. A. (2008). You stab my back, I'll stab yours: Management experience and perceptions of organization political behaviour. British Journal of Management, 19(1), 49-64.

 

- Budd, J. W., Lamare, J. R., & Timming, A. R. (2017). Learning about Democracy at Work: Cross-National Evidence on Individual Employee Voice Influencing Political Participation in Civil Society. Industrial and Labor Relations Review, https://www.researchgate.net/publication/317693975.

 

- Buller, P. F., & McEvoy, G. M. (2012). Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight. Human resource management review, 22(1), 43-56.

 

- Byrne Barbara, M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts. Applications, and Programming,. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers.

 

- Chen, Y., Wang, Y., Nevo, S., Benitez, J., & Kou, G. (2015). Improving strategic flexibility with information technologies: insights for firm performance in an emerging economy. Journal of Information Technology. 1–16. Advance online publication. doi:10.1057/jit.2015.26.

 

- Classen, N., Carree, M., Van Gils, A., & Peters, B. (2014). Innovation in family and non-family SMEs: an exploratory analysis. Small Business Economics, 42(3), 595-609.

 

- Crittenden, V. L., & Crittenden, W. F. (2008). Building a capable organization: The eight levers of strategy implementation. Business Horizons, 51(4), 301-309.

 

- Dubihlela, J., & Sandada, M. (2014). Impact of strategic planning on small and medium-sized enterprises’(SMEs) performance: The role of employee participation, implementation incentives and evaluation and control. Journal of Economics, 5(1), 45-55.

 

- Elbanna, S. (2016). Managers' autonomy, strategic control, organizational politics and strategic planning effectiveness: An empirical investigation into missing links in the hotel sector. Tourism Management, 52, 210-220.

 

- Elbanna, S., & Child, J. (2007). Influences on strategic decision effectiveness: development and test of an integrative model. Strategic Management Journal, 28(4), 431-453.

 

- Elbanna, S., & Fadol, Y. (2016). An Analysis of the Comprehensive Implementation of Strategic Plans in Emerging Economies: The United Arab Emirates as a Case Study. European Management Review, 13(2), 75-89.

 

- Elbanna, S., Andrews, R., & Pollanen, R. (2016). Strategic planning and implementation success in public service organizations: Evidence from Canada. Public Management Review, 18(7), 1017-1042.

 

- Ellinger, A. E., Musgrove, C. C. F., Ellinger, A. D., Bachrach, D. G., Baş, A. B. E., & Wang, Y. L. (2013). Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance. Journal of business research, 66(8), 1124-1133.

 

- Engberg, R., Hörte, S. Å., & Lundbäck, M. (2015). Strategy implementation and organizational levels: resourcing for innovation as a case. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 2(2), 157-175.

 

- Franco, M., & Haase, H. (2010). Failure factors in small and medium-sized enterprises: qualitative study from an attributional perspective. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(4), 503-521.

 

- Greguras, G. J. and Diefendorff, J. M. (2009), Different fits satisfy different needs: Linking person-environment fit to employee commitment and performance using self-determination theory, Journal of applied psychology, 94(2), 465-477.

 

- Hickson, D. J., Butler, R. J., & Wilson, D. C. (2001). The Bradford studies of strategic decision making. Aldershot: Ashgate.

 

- Hrebiniak, L.G. (2006). Obstacles to effective strategy implementation. Organizational Dynamics, 35(1), 12-31.

 

- Huy, Q. N. (2011). How middle managers' group focus emotions and social identities influence strategy implementation. Strategic Management Journal, 32(13), 1387-1410.

 

- Inyang, B. J. (2013). Defining the role engagement of small and medium-sized enterprises (SMEs) in corporate social responsibility (CSR). International business research, 6(5), 123.

 

- Irawanto, D. W. (2015). Employee participation in decision making: Evidence from state owned enterprise in Indonesia. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 20(1), 159-172.

 

- Johnson, L. K. (2004). Execute your strategy without killing it. Harvard Management Update, 9(12), 3-6.

 

- Jooste, C., & Fourie, B. (2009). The role of strategic leadership in effective strategy implementation: Perceptions of South African strategic leaders. Southern African Business Review, 13(3), 51-68.

 

- Kim, S.W. (2006). The effect of supply chain integration on the alignment between corporate competitive capability and supply chain operational capability. International Journal of Operations & Production Management, 26(10), 1084- 1107. 

 

- Kohtamäki, M., Kraus, S., Mäkelä, M., & Rönkkö, M. (2012). The role of personnel commitment to strategy implementation and organisational learning within the relationship between strategic planning and company performance. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 18(2), 159-178.

 

- Kotey, B. A. (2017). Flexible working arrangements and strategic positions in SMEs. Personnel Review, 46(2), 355-370.

 

- Lin, Y., Su, H. Y., & Chien, S. (2006). A knowledge-enabled procedure for customer relationship management. Industrial marketing management, 35(4), 446-456.

 

- Micheli, P., Mura, M., & Agliati, M. (2011). Exploring the roles of performance measurement systems in strategy implementation: The case of a highly diversified group of firms. International Journal of Operations & Production Management, 31(10), 1115-1139.

 

- Ritola, I., Siugzda, R., & Rusu, L. (2016). The Influence of Organizational Politics on Business-IT Alignment. International Journal of IT/Business Alignment and Governance (IJITBAG), 7(2), 33-48.

 

- Robu, M. (2013). The Dynamic and importance of smes in economy. The USV Annals of Economics and Public Administration, 13(1 (17)), 84-89.

 

- Segev, E., Chen, J., English, B. and Johns, R. (2014), Impacts of Participatory Strategic Planning on Advancing Innovation at the Volpe Center, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2420, pp. 45-54.

 

- Sekerák, M., & Valkovicová, V. (2014). Political effects of employee participation: An empirical conundrum. Teorija in Praksa, 51(5), 944.

 

- Sirén, C., & Kohtamäki, M. (2016). Stretching strategic learning to the limit: The interaction between strategic planning and learning. Journal of Business Research, 69(2), 653-663.

 

- Tang J, Wang L. (2010). Flexibility–efficiency tradeoff and performance implications among Chinese SOEs. Journal of Business Research; 63(4):356–62.

 

- Thanos, I. C., Dimitratos, P., & Sapouna, P. (2017). The implications of international entrepreneurial orientation, politicization, and hostility upon SME international performance. International small business journal, 35(4), 495-514.

 

- Vecchiato, R. (2015). Strategic planning and organizational flexibility in turbulent environments. Foresight, 17(3), 257-273.

 

- Wickramasinghe, D., & Wickramasinghe, V. (2011). Differences in organizational factors by lean duration. Operations Management Research, 4(3-4), 111-126.

 

- Wilson, D. C. (2003). Strategy as decision making. In S. Cummings, & D. Wilson (Eds.), Images of strategy (pp. 383-410). Oxford: Blackwell.

 

- Wooldridge, B. and Floyd, S. W. (1990), The strategy process, middle management involvement, and organizational performance, Strategic management journal, 11(3), 231-241.

 

- Xiu, L., Liang, X., Chen, Z., & Xu, W. (2017). Strategic flexibility, innovative HR practices, and firm performance: A moderated mediation model. Personnel Review, 46(7), 1335-1357.

 

- Yang, Jianjun, Zhang, Feng, Jiang, Xu, Sun, Wei (2015). Strategic flexibility, green management, and firm competitiveness in an emerging economy, Technol. Forecast.Soc. Change, http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2015.09.016.

 

- Zollo, M., & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. Organization science, 13(3), 339-351.