پساداعش و معماری تروریسم در غرب‌ آسیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استایار دانشگاه فارابی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تروریسم در دوران پساداعش، استدلال خود را بر این قرار داده که تروریسم در دوران پساداعش در منطقه غرب‌آسیا ناشی از برهم‌کنش منازعات مذهبی همچنان با هدف بحران‌سازی در این منطقه ادامه خواهد داشت. پژوهش حاضر تلاش دارد معماری تروریسم در دوران پساداعش را از طریق بازخوانی مولفه­های کلیدی در شناخت اندیشه سیاسی بر سه محور موقعیت اجتماعی، مولدان فکری و حامیان اندیشه مورد توجه قرار دهد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است و ابزار گردآوری آن به شیوه کتابخانه­ای و از طریق سندکاوی انجام شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در دوران پساداعش حامیان تروریسم با هدف استمرار منازعات منطقه­ای در غرب‌آسیا همچنان از اندیشه داعشی در شکلی جدید استفاده نموده و تلاش برای ناامنی و بحران‌سازی در منطقه غرب‌آسیا را از طریق استمرار اقدامات تروریستی در همان سه محوری که برای ظهور و استمرار حضور خود در کشورهای عراق و سوریه استفاده کرده،­ دنبال خواهد کرد. تفاوتی‌که در این دوران با گذشته وجود دارد بیشتر استفاده و تاکید بر اقدام اطلاعاتی و با ساخت شبکه سلولی تروریسم به سبک القاعده در کشورهای غرب‌آسیا و همچنین در کشورهایی که به‌عنوان امکان مورد استفاده قرار داده، ادامه خواهد یافت.    

کلیدواژه‌ها


منابع و ماخذ

الف) منابع فارسی

- احمدی، وحیده (1395). «کنفرانس هرتزلیا»، فصلنامه دیده­بان امنیت ملی، شماره 52.

- احمدی، بابک (1380). ساختار و هرمنوتیک، تهران: انتشارات گام نو.

- اسپریگنز، توماس (1370). فهم نظریه‌های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه.

- تدگار، رابرت (1392). چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- خلیلی، رضا (1396). «تحول روندها و الگوهای تروریسم در غرب‌آسیا»، فصلنامه برآورد، شماره 51.

- دکمجیان، هرایر (1390). جنبش­های اسلامی در جهان عرب، تهران: نشر گفتمان.

- ساوه‌درودی، مصطفی (1395). ساخت گفتمانی داعش در بحران‌سازی در داعش حقیقی و حقیقت داعش، تهران: پژوهشکده قلم.

- ساوه‌درودی، مصطفی (1395). «نقش غرب در شکل­گیری جریان سلفی- تکفیری»، فصلنامه برآورد، شماره 41.

- غرایاق‌زندی، داود (1393). «خاورمیانه: تحولات جاری و دورنمای پیش‌رو»، فصلنامه برآورد، شماره 23.

- غلامرضاکاشی، محمدجواد (1388). جزوه دکتری رشته اندیشه سیاسی، تهران: دانشگاه طباطبایی.

- گارانت، گریس (1380). پست مدرنیسم، ترجمه فاطمه جلالی، تهران: نشر شیرازه.

- موثقی، احمد (1392). گونه‌شناسی جریان‌های فکری و جنبش‌های اسلام‌گرا، جلد اول، تهران: نشر پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

- نجف‌زاده، رضا ( 1392). تحولات اسلام سیاسی رادیکال، جلد اول، تهران: نشر پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

- نصری، قدیر (1396). «اهمیت و احکام هجرت در اندیشه داعش»، فصلنامه برآورد، شماره 51.

- واعظی، محمود (1388). «رویکردهای سیاسی- امنیتی آمریکا در خاورمیانه»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست‌وسوم، شمارة 3.

ب) منابع انگلیسی

- Barret, Richard (2014). foreign fighter in Syria. Available at: https://soufangroup.com/wp-content/uploads/2014/06/TSG-Foreign-Fighters-in-Syria.pdf.

 

- Boghardt, Lori Plotkin (2014). “Saudi Funding of ISIS,”Washington Institute, Policywatch, No.2275, Available at: www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/saudifunding-of-isis.

 

- Bunzel, Cole (2015). “From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State”, the rookings Project on U.S. Relations with the Islamic Worl, Analysis Paper, NO. 19. Available at: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/03/ideology-of-islamic-state-bunzel/the-ideology-of-the-islamic-state.pdf.

 

- Jones, Seth G. (2014). A persistent reat; The evolution od al Qaida and other Salafi Jihadists, Rand Corporation, Available at: ww.rand.org/pubs/research_reports/RR637.html.

 

- Kurt anet and Brom Shiomo (2016).  “Strategic survey for Israel 2016- 2017  ,”inss, the institute for nationl security studies.

 

- Malmvig, H. (2013). "Ambiguous Endings: Middle East Regional Security in the Wake of the Arab Uprisings and the Syrian Civil War, Danish Institute for International Studies", DIIS Report, No. 23.

 

- Wiktorowicz, Quintan (2006). Anatomy of Salafi  Movvment Studies in Conflict & Terrorism routledge.