عوامل و راهکارهای جذب دانشجویان جهت فعالیت در بسیج دانشجویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم دفاعی راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

چکیده

تاکید مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در وضعیت جدید و مطالبه تشکیل بسیج ده‌ها‌ میلیونی،‌ گویای این مهم است که بسیج دانشجویی در رویارویی با تهدیدهای گسترده و تثبیت نظام، ‌‌نقش مهم و راهبردی دارد که حوزه کارکرد آن بسیار گسترده،‌‌ گوناگون و فراگیر است؛ زیرا دانشجویان آینده‌سازان جامعه بوده و می‌توانند منشأ بسیاری از تحولات، ‌‌تعاملات، ‌‌مسائل، ‌‌هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی،‌‌ سیاسی و امنیتی باشند. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل و راه‏کارهای جذب دانشجویان جهت فعالیت در بسیج دانشجویی به رشته تحریر درآمده است. روش پژوهش حاضر کیفی و با بهره‌گیری از رویکرد داده‌بنیاد انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش 30 نفر می‌باشد که برای تحلیل داده‌ها‌ از روش‌های کدگذاری باز، ‌محوری و انتخابی استفاده گردیده است. یافته‌ها‌ و نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عواملی نظیر جذب امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ‌تبلیغات، ‌ارتباطات، ‌عوامل درون‏سازمانی، ‌‌انگیزش‌ها، باورها و عقاید بر افزایش فعالیت در بسیج دانشجویی موثر است، لذا کشف ابعاد اصلی به‌همراه تبیین ویژگی‌ها‌ و زیرمقولات در هر بُعد، این امکان را فراهم آورده تا در هر قسمت بتوان آسیب‌ها‌ را شناسایی و راه‏کارهای مؤثر در جذب را ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
- ابوالحسنی، سیدرحیم (1388). «کارکردهای تشکل‌های دانشجویی»، مجله سیاست، شماره 4، دوره 39.
- اسولیوان، تام (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه میرحسن رئیس‌زاده، چاپ اول، تهران: انتشارات فصل نو.
- بی‌نا (1386). آشنایی با بسیج دانشجویی، اصفهان: ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی استان اصفهان.
- بلیغ، ناصر (1385). «بسیج اینترنتی شیوه نوین جذب مردمی»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 33.
- بلوریان‌تهرانی، محمد (1382). ویژگی‌های سبک‌های تبلیغاتی در برخی کشورها، کتاب دومین همایش سبک‌های تبلیغاتی در ایران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- بهنر، جرد؛ وانک، میکائیل (1384). نگرش‌ها و تغییر آن‌ها، ترجمه علی بهداد، تهران: انتشارات جنگل.
- بدار، لوک؛ دزیل، ژوزهولا؛ مارش،لوک (1383). روانشناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، چاپ سوم، تهران: نشر ساوان.
- پراتکانیس،آنتونی؛ الیوت، آرنسون (1383). عصر تبلیغات، ترجمه کاووس سیدامامی و محمدصادق عباسی، تهران: انتشارات سروش.
- حایری، وحید؛ رستمی، محمدرضا (‌‌1391). ‌تبلیغات فرهنگی از تئوری تا عمل، تهران: ‌انتشارات تبلور.
- جاوت،گارثو؛ ویکتوریا، اودانل (1372). «تبلیغ و ترغیب»، ترجمه احمد میرعابدینی، مجله رسانه، سال چهارم، شماره 4.
- رهنورد، فرج‌الله (1388). «شناسایی عوامل موثر بر جذب و نگهداری نیروهای مردمی داوطلب در جمعیت هلال احمر»، فصلنامه امداد و نجات، شماره 2.
- شیخ‌صادقی، نگار (‌‌1387). ‌تبلیغات فرهنگی با تأکید بر تلویزیون، ‌‌پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، اصفهان: ‌‌دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان).
- طوسی، حسینعلی؛ مهری، عباس(‌‌1391). «‌عوامل مؤثر بر جذب نخبگان به بسیج»، ‌‌فصلنامه مدیریت اسلامی، ‌شماره 2.
- مجدانی، ‌‌لیلا (‌‌1391). «عوامل مؤثر بر انگیزه‌ها‌ی حضور و مشارکت در برنامه‌ها‌ی بسیج»، فصلنامه ‌‌مطالعات راهبردی بسیج، ‌‌‌شماره 51.
- مردانی، ‌محمدرضا (1389). «‌تعیین نوع دانش و مهارت‌ها‌ی مدیریتی مورد نیاز مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی»، ‌فصلنامه سیاست دفاعی، ‌‌شماره 70.
- ولز، ویلیام؛ برنت، جان (1383). تبلیغات تجاری، اصول و شیوه‌های عمل، ترجمه سینا قربانلو، تهران: انتشارات مبلغان.
- کریمی، یوسف (1385). نگرش و تغییر نگرش، چاپ سوم، تهران: موسسه نشر ویرایش.
ب) منابع انگلیسی
- Strauss, A & Corbin, j (‌1990). Basics of qualititave resech: Grounded theory procedures and techniques , new bury Park,CA :sag.