شناسایی عوامل موثر بر توسعه راهبردی استعدادها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

3 دانشیار رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار مدیریت آموزش عالی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

در شرایط رقابتی موجود، توسعه­ی راهبردی استعداد­ها، فرایندی است که برای استعداد­های برتر فرصت‌هایی فراهم می­کند تا شایستگی­های لازم را برای ایفای نقش­های آتی و حفظ مزیت رقابتی سازمان، کسب کنند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر توسعه راهبردی استعدادها می‌باشد که با استفاده از روش تحقیق آمیخته انجام گرفته است. در این پژوهش، ابتدا به روش کیفی با 15 نفر از خبرگان علمی و تجربی، به‌صورت هدفمند مصاحبه اکتشافی به‌عمل آمد و داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفتند. در بخش کمی، برای دستیابی به سطوحی از تعمیم‌پذیری در نمونه بزرگ‌تر، روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 152 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون مدل مفهومی، داده­های تجربی از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته، جمع­آوری و با بهره‌گیری از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS تحلیل گردیدند. نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه­های پژوهش حاکی از تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم  عوامل سازمانی بر توسعه استعدادها است و عوامل فردی نیز در این رابطه نقش میانجی دارند. بنابراین بهبود عوامل سازمانی، باعث تقویت و افزایش عوامل فردی در بین استعدادها گردیده و در نهایت به توسعه آن‌ها منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
- استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1393). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی: رویه‌ها و شیوه‌ها»، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- بازرگان، عباس (1393). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متدول در علوم رفتاری، تهران: نشر دیدار.
- پریش، ‌رقیه؛ سالارزهی، ‌حبیب‌الله؛ موغلی، علیرضا؛ روشن، سیدعلیقلی (۱۳۹۵). «چارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگری»، دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 3، صفحات 29 – 1.
- دانایی­فرد، حسن؛ امیرزاده، مهسا (1395). «سازوکارهای ارتقاء مسئولیت ذهنی کارکنان سازمان‌های خدمات عمومی شهر تهران: بررسی شکاف بین وضع موجود و مطلوب»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 35، صفحات 114- 79.
- داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1395)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
- رابینز، استیفن پی؛ جاج، تیموتی‌ای (1392). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه سید­محمد اعرابی و محمد تقی‌زاده مطلق، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- زمانی­پور قهرودی، حسین (1395). امکان‌سنجی استقرار مدیریت استعداد در شرکت ملی گاز ایران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
- طهماسبی، رضا؛ قلی­پور، آرین؛ ضیایی، محمدصادق؛ قالیباف‌اصل، حسن (۱۳۹۴). «مدیریت استعدادها: یک نظریه داده‌بنیان»، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 1، صفحات 151 – 133.
- غفوری، داود؛ حسنقلی‌پور، طهمورث؛ خیراندیش، مهدی؛ مومنی، منصور (1396)، «الگوی عملیاتی سنجش شایستگی­های فرماندهان راهبردی در راستای ارتقاء توان رزمی با رویکرد جنگ‌های ناهمتراز»، فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، شماره 29، صفحات 74 – 53.
- فتحی وآجارگاه، کوروش؛ نوری، فیروز (1395). مدیریت یادگیری در سازمان‌ها؛ آموزش و بهسازی منابع انسانی در هزاره سوم، تهران: علم استادان.
- فردانش، هاشم (1392). طراحی آموزشی، مبانی، رویکردها و کاربردها، تهران: انتشارات سمت.
- قلی­پور، آرین؛ افتخار، نیره (1395). «ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه)». فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، شماره 34، صفحات 84- 55.
- گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس (1391). روش‌های تحقیق کیفی و کمی در علوم تربیتی و روان‌شناسی، جلد دوم، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، تهران: سمت.
 
ب) منابع انگلیسی
- Armstrong, M. (2011). Armstrong's Handbook of Strategic Human Resource Management, 5th  Edition. Philadelphia, Pa.: Kogan Page.
 
- Arney, E ( 2017). Learning for Organizational Development, how to design, deliver and evaluate effective L & D, Kogan Page, London.
 
- Ashton, C. & Morton, L. (2005). Managing Talent for Competitive Advantage: Taking a Systemic Approach to Talent Management. Strategic HR Review, 4(5), 28-31.
 
- Bakker, A. B., Albrecht, S. L., & Leiter, M. P. (2011). Key questions regarding work engagement. European Journal of Work & Organizational Psychology, 20, 4-28.
 
- Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of  Management, 17(1), 99-120.
 
- Boston Consultation Group (2014). Creating People Advantage 2014-2015: How to Set Up Great HR Functions. Available online at: http://www.bcgperspectives.com.
 
- Braun, V. , & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology.  Qualitative research in psychology, 3 (2), 77-101.
 
- Cappelli, P. & Keller, J. R. (2014). Talent Management: Conceptual  Approaches and Practical Challenges. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1, 305-331.
 
- CIPD (2015). Learning and development, Annual survey report 2015, CIPD, London.
 
- Collings, D.G & Mellhi, K. (2009). Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda. Human Resource Management Review Journal. 19 (4), 304-313.
 
- Corno, L. (1993). “The best-laid plans: modern conceptions of volition and educational research”, Educational Researcher, 22(2), 14-22.
- Davies, B and Davies, Barbara J (2011). Talent Management in Education, SAGE Publications.
 
- Deloitte (2013). Surveying the Talent Paradox from the Employee Perspective. Talent 2020. [online]. Deloitte University Press. Available at: http://dupress.com.
 
- Dilworth, L. (1995). The DNA of the learning organization. In S. Chawla and J.
 
- Dries, N. (2013), The psychology of talent management: A review and research agenda, Human Resource Management Review, 23, 272–285.
 
- Garavan, T. N., Carbery, R., & Rock, A. (2012). Mapping talent development: definition, scope and architecture. European Journal of Training and Development, 3(1), 5-24.
 
- Garavan, Thomas N. (2007). A Strategic Perspective on Human Resource Development, Advances in Developing Human Resources,9(1),
11-30.
 
- Harrison, P (2010). Learning culture, line manager and HR professional practice, Journal of European Industrial Training, 35(9), 914-928.
 
- Hatum, Andrés. (2010). Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil. Palgrave Macmillan.
 
- Hedström, L & Malmgren McGee, M (2016). Talent Management – a study of attitudes among employees,  Master’s Thesis course, MBA programme, Blekinge Institute of Technology, School of Management.
 
- Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
 
- Michaels, E., Handfield-Jones, H. & Axelrod, B. (2001). The War for Talent. Boston: Harvard Business School Press.
 
- Noe, R.A., Tews, M.J. and Marand, A.D. (2013). “Individual differences and informal learning in the workplace”, Journal of Vocational Behavior, 83 (3), 327-335.
 
- Patricia Harrison (2010). Learning culture, line manager and HR professional practice, Journal of European Industrial Training, 35 (9), 914-928.
 
- Pruis, E. (2011). The Five Key Principles for Talent Development. Industrial & Commercial Training 43 (4), 206-216.
 
- Rothwell, W,J & Kazanas, H. C (2003). The Strategic Development of Talent, Second Edition, HRD Press Amherst, Massachusetts.
 
- Schuler, R. S., Jackson, S. E. & Tarique, I. (2011). Global Talent Management and Global Talent Challenges: Strategic Opportunities for IHRM. Journal of World Business, 46(4), 506-516.
 
- Silzer, R. & Dowell, B. E. (2010). Strategy-Driven Talent Management. San Francisco: Jossey-Bass. [e-book]. Available at: http://library.books.com. [Last accessed: 16 March 2017].
 
- Sparrow, P. R. & Makram, H. (2015). What is the Value of Talent Management? Building Value-Driven Processes within a Talent Management Architecture. Human Resource Management Review, 25 (3), 249-263.
 
- Stone, D. L. & Deadrick, D. L. (2015). Challenges and Opportunities Affecting the Future of Human Resource Management. Human Resource Management Review, 25(2),139-145.
 
- Sweem, S. L. (2009). Leveraging employee engagement through a talent management strategy: Optimizing human capital through human resources and organization development strategy in a field study. Benedictine University, Retrieved from http://gradworks.umi.com.
 
 
- Turner, P. & Kalman, D. (2014). Make Your People Before You Make Your Products: Using Talent Management to Achieve Competitive Advantage in Global Organizations. Chichester: Wiley.
 
- Vaiman, V., Scullion, H. & Collings, D. G. (2012). Talent Management Decision Making. Management Decision, 50(5), 925-941.
 
- Vural, Y., Vardarlier, P., Aykir, A. (2012). The effects of using talent management with performance evaluation system over employee commitment. social and behavioral sciences, 58. 340-349.
 
- Wennberg, H. (2014). Talentism and the Build vs. Buy Debate. International HR Adviser. Spring, pp.22-23. Available at: http://issuu.com/international hradviser/docs/ihra.