ارائه مدل مناسب عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در ارتش ج.ا.ا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 رییس دایره تدوین و بازنگری کتب و مدارک آموزشی دافوس آجا

2 رئیس دایره مطالعات گروهی دفتر تحقیقات جنگ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

چکیده

در این پژوهش سعی شده است از بین عوامل متعددی که بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر دارند، عواملی تعیین گردد که موجب افزایش هم‌زمان خلاقیت و یادگیری سازمانی در آجا شوند. بنابراین هفت عاملی که با عوامل کلیدی موفقیت خلاقیت و یادگیری سازمانی مشترک می‌باشند مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش هم‌زمان خلاقیت و یادگیری سازمانی در ارتش ج.ا.ایران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش اجرای آن توصیفی- پیمایشی و بر اساس رویکرد تحلیل کمی (معادلات ساختاری) می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 850 نفر از نخبگان و مدیران و اساتید دانشگاهی در سطح ارتش ج.ا.ایران می‌باشند که با استفاده از روش کوکران، نمونه‌ای به حجم 265 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب گردید. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری و تحلیل مدل معادلات ساختاری، با استفاده از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از بین تمامی هفت عامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، اختصاص پاداش، فناوری اطلاعات، حمایت مدیریت ارشد، مدیریت منابع انسانی و راهبردهای دانش‌محور) که موجب افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی می‌شوند، تنها دو عامل راهبردهای دانش‌محور و مدیریت منابع انسانی موجب افزایش هم‌زمان خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی در ارتش ج.ا.ایران شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. فارسی

  • آقامحمدی داوود و دهقان، نبی‌اله، (1391)، مدیریت راهبردی دانش در سازمان‌های نظامی، چاپ اول، تهران، انتشارات دافوس آجا
  • اخوان، پیمان و کشتکار، مهران، (1393)، بررسی تأثیر عوامل الگوس سه­شاخگی بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی دفاعی)، تهران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دوازدهم، شماره 47، صص 70-45
  • اخوان، پیمان و کشتکار، مهران، (1394)، بررسی و رتبه­بندی توانمندساز­های مدیریت دانش (مطالعه موردی: سامانه فرماندهی و واپایش یک سازمان دفاعی)، تهران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سیزدهم، شماره 50، صص 86-63
  • حسنوی، رضا، اخوان، پیمان و سنجقی، محمدابراهیم، (1391)، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، تهران، انتشارات آتی­نگر
  • حمیدی­زاده، محمدرضا، (1389)، مدیریت دانش و دانایی، ساختار، فرآیند و راهکارها، چاپ اول، قم، انتشارات یاقوت
  • دهقان نبی‌اله، (1397)، گونه‌شناسی راهبردهای مدیریت دانش، تهران، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، صص 25-5
  • سنجقی، محمدابراهیم؛ جنیدی­جعفری، یاسر و غضنفری، سیدمحمدجواد، (1392)، سنجش فرایندها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(مطالعه موردی یک سازمان دفاعی- امنیتی)، فصلنامه پژوهش­های حفاظتی- امنیتی دانشگاه امام حسین(ع)، شماره 2، صص 100-77
  • کشتکار، مهران، (1397)، مدل مفهومی رابطه بین نوآوری اجتماعی و مدیریت دانش با رویکرد فراترکیب، تهران، فصلنامه مطالعات بین­رشته­ای راهبردی، شماره 39، صص 452-421
  • محمودزاده، ابراهیم؛ علوی­نژاد، عباس، (1396)، بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)، تهران، فصلنامه مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال دوم، شماره هفتم، صص 140-81

   

   

   

  ب. انگلیسی

  • Akhavan, p et al., (2009), Identification of Knowledge Management Critical Success Factors in Iranian Academic Research Cemters, Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, Vol: 2, No.4.
  • Adams, R. Bessant, J. and Phelps, R. 2006, “Innovation management measurement: a review ”, vol. 8 10, p. 21-47.
  • Chanal, V. 2004, “Innovation management and organizational learning: a discursive approach ”, European Journal of Innovation Management, vol. 7 1, p. 56-64.
  • Gomez, C. 2004, "The influence of environmental, organizational and HRM factor on employee behaviors: a Mexican case study of organizational learning", Journal of world besiness, 39, pp. 1-11.
  • Jon-Arild Johannessen. 2008, " Organisational innovation as part of knowledge management" International Journal of Information Management, Vol. 28, Page 403– 412.
  • Mumford, M.D. and Licuanan, B. (2004), “Leading for innovation: conclusions, issues and directions, The Leadership Quarterly, Vol. 15 1, pp. 163-71.