مدل یکپارچه عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد داده‌بنیاد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجو دانشگاه ازاد قزوین

چکیده

کارآفرینی اجتماعی یکی از زیرمجموعه‌های حوزه کارآفرینی بوده و به‌ معنی انجام مأموریت‌های اجتماعی و انسان‌دوستانه با فعالیت‌های کسب‌وکار است . فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی اجتماعی به اقدام‌هایی گفته می‌شود که ضمن برخورداری از ویژگی‌های عمومی کارآفرینی یعنی داشتن ماهیت نوآورانه، خلاقانه و کسب‌وکارانه، جهت‌گیری اصلی آن‌ها به جای سود فردی و گروهی، به سوی اهداف اجتماعی نظیر هم‌آوایی و همبستگی جمعی، مقابله با محرومیت، یأس و درماندگی باشد مهم‌ترین هدف کارآفرینی اجتماعی پرداختن به یک انگیزه‌ی اجتماعی (مانند: بهبود انسجام اجتماعی، مبارزه با فقر، دفاع از حقوق بشر یا ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی) است این پژوهش با هدف ارائه این پژوهش با هدف ارائه یک مدل مفهومی یکپارچه شده از سطوح گوناگون عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی اجتماعی، و در راستای پر نمودن خلاء‌های متعدد وجود داشته در ادبیات این حوزه پژوهشی انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی بوده و بر مبنای اهداف پژوهش آن، روش تحلیل داده‌بنیاد با رویکرد کلاسیک (گلیزری) اتخاذ شده است. نمونه آماری پژوهش متشکل از 22 نفر از اساتید محترم رشته کارآفرینی دانشگاه‌های تهران و دانشگاه های قزوین به‌دلیل دسترس‌پذیری و برخی از کارکنان مرتبط با زیرمجموعه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. یافته‌های تحقیق مدل مفهومی گسترده‌ای از عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در سه سطح کلی کلان (ملی و بین‌المللی)، میانی (سازمانی)، و خُرد (فردی) ارائه می‌کند.یافته‌های مذکور، همچنین مسیرهای پژوهشی متعددی را برای ادامه مطالعات آتی در این حوزه آشکار می‌سازد که در انتهای این مقاله به آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع
الف- فارسی
اسدی، مهری؛ رضوی، سیدمصطفی؛ فراستخواه، مقصود (1390). «الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان­دهی کودکان خیابانی»، توسعه کارآفرینی، سال 3، شماره 12، 83-65.
امین­نژاد، کاوه؛ عزت­پناه، بختیار (1397). «تحلیلی تطبیقی از پیوند توسعه یافتگی و روند گسترش نظام شهرنشینی در ایران و جهان». آمایش محیط، 11(40)، 1-20.
انصاری، منوچهر؛ احمدپور داریانی، محمود؛ بهروز آذر، زهرا (1389). «ویژگی­های فردی اثرگذار بر توسعه­ی کارآفرینی اجتماعی در موسسه­های خیریه­ی استان تهران»، توسعه کارآفرینی، سال 2، شماره 8، 64-37.
بت­شکن، محمدهاشم؛ عبده تبریزی، حسین؛ دهقان دهنوی، محمدعلی؛ و قربانی­بوانی، مهسا (1396). «دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه­گذاری ریسک­پذیر در ایران». چشم­انداز مدیریت مالی، دوره 7، 4(20)، 133-151.
حسینی فهرجی، حسین؛ نصیری­پور، امیر اشکان؛ رئیسی، پوران (1392). «عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی در بیمارستان­های دولتی ایران»، مدیریت بهداشت و درمان، 3، 2و1.
حسینی­نیا، غلامحسین؛ یعقوبی­فرانی، احمد؛ افشار، سعید (1393). «عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی تکنولوژیک در صنعت برق»، کیفیت و بهره­وری صنعت برق ایران، سال 3، شماره 5، 17-8.
خانی­جزنی، جمال (1385). «بستر اجتماعی کارآفرینی»، پیام مدیریت، شماره 19 و 20، 92-61.
دانایی­فرد، حسن (1384). «روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت». تهران: انتشارات صفار.
دانایی­فرد، حسن؛ مهدی، الوانی؛ آذر، عادل (1392). «روش­شناسی پژوهش کمّی در مدیریت: رویکردی جامع»، تهران: انتشارات صفّار.
صالحی­صدقیانی، جمشید (1389). «بررسی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشخصه­های رفتاری»، توسعه کارآفرینی، سال 2، شماره 7، 94-67.
شاهرضائی، عبدالرضا؛ گازرپور، فرشته (1381). «نقش و جایگاه سازمان­های غیر دولتی در ارائه خدمات عام المنفعه و بشر دوستانه در دنیای امروز با تاکید بر ارائه خدمات امداد و نجات»، اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، ایران: تهران.
عمرانی، زهرا؛ حقیقی کفاش، مهدی؛ مظلومی، نادر (1389). «اولویت­بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی»، توسعه کارآفرینی، سال 2، شماره 8، 36-11.
کارپیشه، مریم (1398). «توسعه گردشگری مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی»، جغرافیا و روابط انسانی، سال 2، شماره 3، 487-476.
کریمی­حصاری، فرشید؛ روستا، علیرضا؛ مرادی، سعید (1400). «تبیین شرایط توسعه قصد کارآفرینی اجتماعی دانشجویان (رویکرد نظریه زمینه‌ای)»، دوماهنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 12، شماره 1، 116-104.
محمدبیگی، معصومه؛ بهرامی، شهاب؛ عیدی، حسین؛ ویسی، کوروش (1399). «شناسایی شاخص­های توسعه یافتگی آموزش تربیت بدنی در مدارس ایران». مدیریت مدرسه، 8(2)، 279-300.
محمدی، محمدعلی (1390). «موقوفات هلال احمر گواهی بر نفوذ نهادی عام­المنفعه در زندگی مردم ایران»، فصلنامه وقف میراث جاویدان، شماره 76، 213-195.
مشفق، محمود؛ شکفته­گوهری، محمد (1399). «مطالعه­ وضعیت مهاجرت در شهرستان­های مرزنشین ایران و اثرات سطح توسعه یافتگی بر آن». فصلنامه علوم اجتماعی، 27(88)، 109-144.
نادعلی‌پورپلکی، حسن؛ کریمی، فریبا؛ نادی، محمدعلی (1398). «تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای توسعه کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 13، شماره 2، 284-267.
هاشمی، سید مجید؛ جواهری، علیرضا؛ حیدرپور، مسعود (1397). «کارکرد اجتماعی وقف و بناهای عام­المنفعه الگوی پایدار احسان در شهرسازی ایرانی-اسلامی: نمونه موردی مجموعه گنجعلیخان کرمان»، چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار، ایران: تهران.
ب- انگلیسی
Abu-Saifan, S. (2012). Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries. Technology Innovation Management Review, 22-27.
Aidis, R., Estrin, S., & Mickiewicz, T. (2008). Institutions and entrepreneurship development in Russia: A comparative perspective. Journal of Business Venturing, 23(6), 656-672.
Alvord, S.H., Brown, L.D. & Letts, C.W. (2003). Social Entrepreneurship Leadership That Facilitates Societal Transformation an Exploratory Study. Working Papers, John F. Kennedy School of Government, Center for Public Leadership, Harvard University.
Battilana, J., Dorado, S. (2010). Building sustainable hybrid organizations: The case of commercial microfinance organizations. Academy of Management Journal. 53(6) 1419–1440.
Bewayo, E.D., & Portes, L.S.V. (2016). Environmental factors for social entrepreneurship success: Comparing four regions. American Journal of Management, 16(4), 39-56.
Bielefeld, W. (2008). Social entrepreneurship and social enterprise. WANKEL, C. (Ed.).
Canestrino, R., Cwiklicki, M., Magliocca, P., and Pawełek, B. (2020). Understanding Social Entrepreneurship: A Cultural Perspective in Business Research. Journal of Business Research, 110: 132–143.
Certo, S.T., & Miller, T. (2008). Social entrepreneurship: Key Issues and Concepts. Business Horizons, 51, 267-271.
Dacin, M.T., Dacin, P.A., & Tracey, P. (2011). Social entrepreneurship: A critique and future directions. Organization science, 22(5), 1203-1213.
Dai, J., and A.J. Spires. (2018). Advocacy in an Authoritarian State: How Grassroots Environmental NGOs Influence Local Governments in China. The China Journal, 79: 62–83.
Davis, S. (2002). Social Entrepreneurship: Towards a Social Entrepreneurial Culture for Social and Economic Development. International Board Selection Committee, Ashoka: Innovators for the Public, Prepared by request for the Youth Employment Summit, September 7-11.
Dees, J.G. (1998). Enterprising nonprofits. Harvard Business Review, 76(1), 55-66.
Dees, J.G. (1998b). The Meaning of Social Entrepreneurship. working paper, Stanford University.
Devers, K.J., & Frankel, R.M. (2000). Study design in qualitative research--2: Sampling and data collection strategies. Education for health, 13(2), 263.
Dey, P. (2006). The rhetoric of social entrepreneurship: Paralogy and new language games in academic discourse. C. Steyaert, D. Hjorth, eds. Entrepreneurship as Social Change: A Third Movements of Entrepreneurship. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 121–144.
Djankov, S., Miguel, E., Qian, Y., Roland, G., Zhuravskaya, E. (2005). Who are the Russian entrepreneurs?, Journal of European Economic Association Papers and Proceedings, 3(23), 587-597.
Gerard, G., and Shaker, A.Z. (2002). Culture and Its Consequences for Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4), 5-8.
Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
Guclu, Ayse & Dees, J. Gregory. (2002). The Process of Social Entrepreneurship: Creating Opportunities Worthy of Serious Pursuit. by the Fuqua School of Business.
Jenssen, J., & Havnes, P. (2002). Public Intervention in the Entrepreneurial Process: A Study Based on Three Norwegian Cases. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, vol.8, N.3.
Lumpkin, G.T., Bacq, S., Pidduck, R.J. (2018). Where Change Happens: Community-Level Phenomena in Social Entrepreneurship Research. Journal of Small Business Management, 56(1), 24-50.
Mair, J., & Robinson, J. (2006). Social Entrepreneurship. New York, Palgrave Macmillan.
Martí, I., Mair, J. (2009). Bringing change into the lives of the poor: Entrepreneurship outside traditional boundaries. T.B. Lawrence, R. Suddaby, B. Leca, eds. Institutional Work: Actors and Agency in Institutional Studies of Organizations. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 92–119.
Martin R.L., Osberg, S. (2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation review.
Matei, A., and L. Matei. (2011). The Impact of Quality of Bureaucracy on Governance Performance: A Comparative Study in Balkan States. Proceedings of the 7th European Conference on Management, Leadership and Governance, Sophia Antipolis, France, 277–284.
McMillan, J.H. and Schumacher, S. (1984). Research in education: A Conceptual introduction. Boston: Little Brown and Company.
McMillan, J., Woodruff, C. (1999). Inter-firm relationships and informal credit in Vietnam. Quarterly Journal of Economics, 114(4), 1285-1320.
McMillan, J., Woodruff, C. (2002). The central role of entrepreneurs in transition economies. Journal of Economic Perspectives, 16(3), 153-170.
Morris, M.H., Santos, S.C., and Kuratko, D.F. (2020). The Great Divides in Social Entrepreneurship and Where They Lead Us. Small Business Economic. 10.1007/s11187-020-00318-y.
Naderi, N., Khosravi, E., Azadi, H., Karamian, F., Viira, A., and Naderi, H. (2020). Barriers to Developing Social Entrepreneurship in NGOs: Application of Grounded Theory in Western Iran. Journal of Social Entrepreneurship, 1-23. https://doi.org/10.1080/19420676.2020.1765409
Nelson-Nunez, J., and K. Cartwright. (2018). Getting Along or Going Alone: Understanding Collaboration between Local Governments and NGOs in Bolivia. Latin American Politics and Society, 60(1): 76–101.
Nicholls, A. (2008). Social entrepreneurship: new models of sustainable social change. OUP Oxford.
Oktay, J.S. (2012). Grounded theory. Oxford University Press.
Orhan, M., & Scott, D. (2001). Why Women Enter in Entrepreneurship, an Explanatory Model. Women in Management Review, vol. 16, N. 5.
Prensky, D. (2005). Social Entrepreneurship. Working paper, The College of New Jersey.
Sahasranamam, S., and Nandakumar, M. K.  (2020). Individual Capital and Social Entrepreneurship: Role of Formal Institutions. Journal of Business Research, 107: 104–117.
Strauss, A.L., Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. (2nd ED.), Sage, pp. 312.
Sud, M., VanSandt, C.V., Baugous, A.M. (2008). Social entrepreneurship: The role of institutions. Journal of Business Ethics, 85(Supplement 1), 201–216.
Tambunan, T. (2007). Entrepreneurship development: SMES in Indonesia. Journal of Developmental Entrepreneurship, 12(01), 95-118.
Thijssen, T.J.P. and Vernooij, F.T.J. (2007). Social Entrepreneurship and Cultural Change: The Relevance of a Public Sector Experiment for Innovative Education. London: Springer, P. 555-579.
Townsend, D.M., Hart, T.A. (2008). Perceived institutional ambiguity and the choice of organizational form in social entrepreneurial ventures. Entrepreneurship Theory Practice, 32(4), 685–700.
Tracey, P., Phillips, N., Jarvis, O. (2011). Bridging institutional entrepreneurship and the creation of new organizational forms. Organ. Sci. 22(1), 60–80.
Urbano, D., Ferri, E., Peris-Ortiz, M., & Aparicio, S. (2017). Social entrepreneurship and institutional factors: A literature review. Social entrepreneurship in Non-Profit and profit sectors, 36, 9-29.
Usaid, (2000). “New Patthership Initiative: NGO Empowerment”, NPI Core Report.
Weerawardena, J., & Mort, G.S. (2006). Investigating social entrepreneurship: A multidimensional model. Journal of world business, 41(1), 21-35.
Zahra, S.A., Nambisan, S. (2011). Entrepreneurship in global innovation ecosystems. AMS Review, 1(1), 4-17.
Zahra, S.A., Newey, L.R., Li, Y. (2013). On the Frontiers: The Implications of Social Entrepreneurship for International Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(1), 137-158.
Zahra, S.A., Wright, M. (2011). “Entrepreneurship’s Next Act”. Academy of Management Perspectives, 25(4), 67-83.
Zahra, S.A., & Wright, M. (2016). Understanding the social role of entrepreneurship. Journal of Management Studies53(4), 610-629.
منابع
الف- فارسی
اسدی، مهری؛ رضوی، سیدمصطفی؛ فراستخواه، مقصود (1390). «الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان­دهی کودکان خیابانی»، توسعه کارآفرینی، سال 3، شماره 12، 83-65.
امین­نژاد، کاوه؛ عزت­پناه، بختیار (1397). «تحلیلی تطبیقی از پیوند توسعه یافتگی و روند گسترش نظام شهرنشینی در ایران و جهان». آمایش محیط، 11(40)، 1-20.
انصاری، منوچهر؛ احمدپور داریانی، محمود؛ بهروز آذر، زهرا (1389). «ویژگی­های فردی اثرگذار بر توسعه­ی کارآفرینی اجتماعی در موسسه­های خیریه­ی استان تهران»، توسعه کارآفرینی، سال 2، شماره 8، 64-37.
بت­شکن، محمدهاشم؛ عبده تبریزی، حسین؛ دهقان دهنوی، محمدعلی؛ و قربانی­بوانی، مهسا (1396). «دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه­گذاری ریسک­پذیر در ایران». چشم­انداز مدیریت مالی، دوره 7، 4(20)، 133-151.
حسینی فهرجی، حسین؛ نصیری­پور، امیر اشکان؛ رئیسی، پوران (1392). «عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی در بیمارستان­های دولتی ایران»، مدیریت بهداشت و درمان، 3، 2و1.
حسینی­نیا، غلامحسین؛ یعقوبی­فرانی، احمد؛ افشار، سعید (1393). «عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی تکنولوژیک در صنعت برق»، کیفیت و بهره­وری صنعت برق ایران، سال 3، شماره 5، 17-8.
خانی­جزنی، جمال (1385). «بستر اجتماعی کارآفرینی»، پیام مدیریت، شماره 19 و 20، 92-61.
دانایی­فرد، حسن (1384). «روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت». تهران: انتشارات صفار.
دانایی­فرد، حسن؛ مهدی، الوانی؛ آذر، عادل (1392). «روش­شناسی پژوهش کمّی در مدیریت: رویکردی جامع»، تهران: انتشارات صفّار.
صالحی­صدقیانی، جمشید (1389). «بررسی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشخصه­های رفتاری»، توسعه کارآفرینی، سال 2، شماره 7، 94-67.
شاهرضائی، عبدالرضا؛ گازرپور، فرشته (1381). «نقش و جایگاه سازمان­های غیر دولتی در ارائه خدمات عام المنفعه و بشر دوستانه در دنیای امروز با تاکید بر ارائه خدمات امداد و نجات»، اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، ایران: تهران.
عمرانی، زهرا؛ حقیقی کفاش، مهدی؛ مظلومی، نادر (1389). «اولویت­بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی»، توسعه کارآفرینی، سال 2، شماره 8، 36-11.
کارپیشه، مریم (1398). «توسعه گردشگری مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی»، جغرافیا و روابط انسانی، سال 2، شماره 3، 487-476.
کریمی­حصاری، فرشید؛ روستا، علیرضا؛ مرادی، سعید (1400). «تبیین شرایط توسعه قصد کارآفرینی اجتماعی دانشجویان (رویکرد نظریه زمینه‌ای)»، دوماهنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 12، شماره 1، 116-104.
محمدبیگی، معصومه؛ بهرامی، شهاب؛ عیدی، حسین؛ ویسی، کوروش (1399). «شناسایی شاخص­های توسعه یافتگی آموزش تربیت بدنی در مدارس ایران». مدیریت مدرسه، 8(2)، 279-300.
محمدی، محمدعلی (1390). «موقوفات هلال احمر گواهی بر نفوذ نهادی عام­المنفعه در زندگی مردم ایران»، فصلنامه وقف میراث جاویدان، شماره 76، 213-195.
مشفق، محمود؛ شکفته­گوهری، محمد (1399). «مطالعه­ وضعیت مهاجرت در شهرستان­های مرزنشین ایران و اثرات سطح توسعه یافتگی بر آن». فصلنامه علوم اجتماعی، 27(88)، 109-144.
نادعلی‌پورپلکی، حسن؛ کریمی، فریبا؛ نادی، محمدعلی (1398). «تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای توسعه کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 13، شماره 2، 284-267.
هاشمی، سید مجید؛ جواهری، علیرضا؛ حیدرپور، مسعود (1397). «کارکرد اجتماعی وقف و بناهای عام­المنفعه الگوی پایدار احسان در شهرسازی ایرانی-اسلامی: نمونه موردی مجموعه گنجعلیخان کرمان»، چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار، ایران: تهران.
ب- انگلیسی
Abu-Saifan, S. (2012). Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries. Technology Innovation Management Review, 22-27.
Aidis, R., Estrin, S., & Mickiewicz, T. (2008). Institutions and entrepreneurship development in Russia: A comparative perspective. Journal of Business Venturing, 23(6), 656-672.
Alvord, S.H., Brown, L.D. & Letts, C.W. (2003). Social Entrepreneurship Leadership That Facilitates Societal Transformation an Exploratory Study. Working Papers, John F. Kennedy School of Government, Center for Public Leadership, Harvard University.
Battilana, J., Dorado, S. (2010). Building sustainable hybrid organizations: The case of commercial microfinance organizations. Academy of Management Journal. 53(6) 1419–1440.
Bewayo, E.D., & Portes, L.S.V. (2016). Environmental factors for social entrepreneurship success: Comparing four regions. American Journal of Management, 16(4), 39-56.
Bielefeld, W. (2008). Social entrepreneurship and social enterprise. WANKEL, C. (Ed.).
Canestrino, R., Cwiklicki, M., Magliocca, P., and Pawełek, B. (2020). Understanding Social Entrepreneurship: A Cultural Perspective in Business Research. Journal of Business Research, 110: 132–143.
Certo, S.T., & Miller, T. (2008). Social entrepreneurship: Key Issues and Concepts. Business Horizons, 51, 267-271.
Dacin, M.T., Dacin, P.A., & Tracey, P. (2011). Social entrepreneurship: A critique and future directions. Organization science, 22(5), 1203-1213.
Dai, J., and A.J. Spires. (2018). Advocacy in an Authoritarian State: How Grassroots Environmental NGOs Influence Local Governments in China. The China Journal, 79: 62–83.
Davis, S. (2002). Social Entrepreneurship: Towards a Social Entrepreneurial Culture for Social and Economic Development. International Board Selection Committee, Ashoka: Innovators for the Public, Prepared by request for the Youth Employment Summit, September 7-11.
Dees, J.G. (1998). Enterprising nonprofits. Harvard Business Review, 76(1), 55-66.
Dees, J.G. (1998b). The Meaning of Social Entrepreneurship. working paper, Stanford University.
Devers, K.J., & Frankel, R.M. (2000). Study design in qualitative research--2: Sampling and data collection strategies. Education for health, 13(2), 263.
Dey, P. (2006). The rhetoric of social entrepreneurship: Paralogy and new language games in academic discourse. C. Steyaert, D. Hjorth, eds. Entrepreneurship as Social Change: A Third Movements of Entrepreneurship. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 121–144.
Djankov, S., Miguel, E., Qian, Y., Roland, G., Zhuravskaya, E. (2005). Who are the Russian entrepreneurs?, Journal of European Economic Association Papers and Proceedings, 3(23), 587-597.
Gerard, G., and Shaker, A.Z. (2002). Culture and Its Consequences for Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(4), 5-8.
Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
Guclu, Ayse & Dees, J. Gregory. (2002). The Process of Social Entrepreneurship: Creating Opportunities Worthy of Serious Pursuit. by the Fuqua School of Business.
Jenssen, J., & Havnes, P. (2002). Public Intervention in the Entrepreneurial Process: A Study Based on Three Norwegian Cases. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, vol.8, N.3.
Lumpkin, G.T., Bacq, S., Pidduck, R.J. (2018). Where Change Happens: Community-Level Phenomena in Social Entrepreneurship Research. Journal of Small Business Management, 56(1), 24-50.
Mair, J., & Robinson, J. (2006). Social Entrepreneurship. New York, Palgrave Macmillan.
Martí, I., Mair, J. (2009). Bringing change into the lives of the poor: Entrepreneurship outside traditional boundaries. T.B. Lawrence, R. Suddaby, B. Leca, eds. Institutional Work: Actors and Agency in Institutional Studies of Organizations. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 92–119.
Martin R.L., Osberg, S. (2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation review.
Matei, A., and L. Matei. (2011). The Impact of Quality of Bureaucracy on Governance Performance: A Comparative Study in Balkan States. Proceedings of the 7th European Conference on Management, Leadership and Governance, Sophia Antipolis, France, 277–284.
McMillan, J.H. and Schumacher, S. (1984). Research in education: A Conceptual introduction. Boston: Little Brown and Company.
McMillan, J., Woodruff, C. (1999). Inter-firm relationships and informal credit in Vietnam. Quarterly Journal of Economics, 114(4), 1285-1320.
McMillan, J., Woodruff, C. (2002). The central role of entrepreneurs in transition economies. Journal of Economic Perspectives, 16(3), 153-170.
Morris, M.H., Santos, S.C., and Kuratko, D.F. (2020). The Great Divides in Social Entrepreneurship and Where They Lead Us. Small Business Economic. 10.1007/s11187-020-00318-y.
Naderi, N., Khosravi, E., Azadi, H., Karamian, F., Viira, A., and Naderi, H. (2020). Barriers to Developing Social Entrepreneurship in NGOs: Application of Grounded Theory in Western Iran. Journal of Social Entrepreneurship, 1-23. https://doi.org/10.1080/19420676.2020.1765409
Nelson-Nunez, J., and K. Cartwright. (2018). Getting Along or Going Alone: Understanding Collaboration between Local Governments and NGOs in Bolivia. Latin American Politics and Society, 60(1): 76–101.
Nicholls, A. (2008). Social entrepreneurship: new models of sustainable social change. OUP Oxford.
Oktay, J.S. (2012). Grounded theory. Oxford University Press.
Orhan, M., & Scott, D. (2001). Why Women Enter in Entrepreneurship, an Explanatory Model. Women in Management Review, vol. 16, N. 5.
Prensky, D. (2005). Social Entrepreneurship. Working paper, The College of New Jersey.
Sahasranamam, S., and Nandakumar, M. K.  (2020). Individual Capital and Social Entrepreneurship: Role of Formal Institutions. Journal of Business Research, 107: 104–117.
Strauss, A.L., Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. (2nd ED.), Sage, pp. 312.
Sud, M., VanSandt, C.V., Baugous, A.M. (2008). Social entrepreneurship: The role of institutions. Journal of Business Ethics, 85(Supplement 1), 201–216.
Tambunan, T. (2007). Entrepreneurship development: SMES in Indonesia. Journal of Developmental Entrepreneurship, 12(01), 95-118.
Thijssen, T.J.P. and Vernooij, F.T.J. (2007). Social Entrepreneurship and Cultural Change: The Relevance of a Public Sector Experiment for Innovative Education. London: Springer, P. 555-579.
Townsend, D.M., Hart, T.A. (2008). Perceived institutional ambiguity and the choice of organizational form in social entrepreneurial ventures. Entrepreneurship Theory Practice, 32(4), 685–700.
Tracey, P., Phillips, N., Jarvis, O. (2011). Bridging institutional entrepreneurship and the creation of new organizational forms. Organ. Sci. 22(1), 60–80.
Urbano, D., Ferri, E., Peris-Ortiz, M., & Aparicio, S. (2017). Social entrepreneurship and institutional factors: A literature review. Social entrepreneurship in Non-Profit and profit sectors, 36, 9-29.
Usaid, (2000). “New Patthership Initiative: NGO Empowerment”, NPI Core Report.
Weerawardena, J., & Mort, G.S. (2006). Investigating social entrepreneurship: A multidimensional model. Journal of world business, 41(1), 21-35.
Zahra, S.A., Nambisan, S. (2011). Entrepreneurship in global innovation ecosystems. AMS Review, 1(1), 4-17.
Zahra, S.A., Newey, L.R., Li, Y. (2013). On the Frontiers: The Implications of Social Entrepreneurship for International Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(1), 137-158.
Zahra, S.A., Wright, M. (2011). “Entrepreneurship’s Next Act”. Academy of Management Perspectives, 25(4), 67-83.
Zahra, S.A., & Wright, M. (2016). Understanding the social role of entrepreneurship. Journal of Management Studies53(4), 610-629.