بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی برافزایش مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت وکارآفرینی،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران

2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت وکارآفرینی ,دانشکده علوم اجتماعی, دانشگاه رازی, کرمانشاه, ایران

4 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی بر افزایش مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی ومصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان انجام گرفت و به کمک تحلیل محتوا مقوله‌ها شناسایی شدند. در فاز کمی پژوهش با پرسش‌نامه و پیمایش خبرگی میان 46 نفر از جامعه آماری با فرض (N=n) به آزمون مقوله‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS26 اقدام گردید و مقوله‌ها با آزمون فریدمن رتبه‌بندی شدند و اعتبار سنجی پرسش‌نامه در دو بخش روایی و پایایی (آلفای کرانباخ 895/0 محاسبه شد) انجام‌شده است. طبق نتایج حاصله بالاترین رتبه به تکنیک‌های مورداستفاده از بازاریابی سیاسی بین‌الملل با مقدار 5.99 و پس از ان به ضرورت‌های بهره‌گیری از بازاریابی سیاسی بین‌الملل با رتبه 4.64 و شاخص‌ترین بُعد با رتبه 4.11 تعلق دارد. عدم انسجام برنامه‌ها و استراتژی‌ها در حوزه بازاریابی سیاسی بین‌الملل به‌عنوان محدودیت اول در بهره‌گیری از بازاریابی سیاسی بین‌الملل قرار گرفت و مؤثرترین گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جهت بهره‌گیری از بازاریابی سیاسی بین‌الملل، گفتمان تنش‌زدایی بین‌المللی با واقع‌گرایی و هدف مشخص رتبه اول را به خود در گروه گفتمان موثراختصاص داد. در خصوص شرایط و جایگاه حال حاضر کشور نیز جایگاه جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ تاریخی و فرهنگی رتبه اول را به خود در این گروه اختصاص داد اما جایگاه کشور ازلحاظ محصولات صادراتی جایگاه هشتم را در به دست آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • منابع

  الف- فارسی

  • التیامی نیا، رضا و تقوایی نیا، علی. (1395). ))تبیین نقش و جایگاه قدرت نرم در تحقق اهداف سیاست داخلی و خارجی)).فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام.6(3)،196-167
  • باقری، محمدامین و حاجی پور، بهمن. (1391). ((تبیین مدل بازاریابی سیاسی موردمطالعه: انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران 1388)).
  • باقری کنی، مصباح الهدی؛ جعفری هفت‌خوانی، نادر و وکیل زاده، حسن. (1394). ((بازاریابی سیاسی: روایت تصویر ارائه‌شده از نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل(مطالعه موردی: دولت اول آقای احمدی‌نژاد).)) غیردولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه‌السلام - دانشکده مدیریت و معارف اسلامی
  • ترابی، یوسف؛ پیروز فر، مهدی و راجی، محمدهادی. (1397). »بازاریابی سیاسی کنش پایه‌ای مطالعه موردی فعالیت‌های ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز (دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه) «. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام.8(1)،87-63
  • سالامون، مایکل و مارشال، گریک. (1389). » بازاریابی (افراد واقعی، انتخاب‌های واقعی) «. ترجمه‌ی داور ونوس و مسعود کرمی. تهران انتشارات مهربان.
  • جوزف. اس نای، روحانی، سید محسن، ذوالفقاری، مهدی، افتخاری، اصغر روشنی، محمد. (1387). »قدرت نرم. « دانشگاه امام صادق (ع)
  • حاجی پور، بهمن؛ حسینی، سید محمود و زارع، ساسان. (1395). » طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی«. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. (27)، 39-15
  • حسین زاده، محمدعلی. (1386). »گفتمان‌های حاکم بر دولت‌های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران« .مرکز اسناد انقلاب اسلامی
  • حسینی، سیداصغرکیوان و جمعه زاده، راحله. (1392). »تبیین نظری ((قدرت نرم)) بر مبنای نگرشی فرا ((نای)) به کاربست ((منابع غیرمادی قدرت)) درسیاست خارجی«. دو فصلنامه علمی پژوهشی ((پژوهش سیاست نظری)). دوره جدید، (13)،160-139
  • حسنقلی پور، طهمورث؛ موسوی نقابی، سید مجتبی؛ طاهری بزی، ابراهیم و انوشه، مرتضی. (1393). »نهادینه‌سازی مؤلفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی«. فصلنامه علمی- پژوهشی ((پژوهشنامه انقلاب اسلامی)). 4(12)،77-59.
  • جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398)، راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا، فصلنامه راهبردسیاسی، 3 (8)، 89-65.

  ب- انگلیسی

   • Hatami, Z, Naseramini Jelodarloo, S, EmamgholizadehTakle, E, Nazari, E, & Hatami, A. (2019). The Impact of Organizational Determinants on Export Performance. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, 8(2), 168-177.
   • Handberg, H. H. (2019). Understanding Iranian Proxy Warfare: A Historical Analysis of the Relational Development of the Islamic Republic of Iran and Iraqi Insurgencies.International Relations BA, IR-61-90, IR103L 14 Credits Spring 2019, 19940111-T134
   • Hagström, L, & Pan, C. (2020). Traversing the soft/hard power binary: the case of the Sino-Japanese territorial dispute. Review of International Studies, 46(1), 37-55.
   • Hagström, L, & Nordin, A. H. (2019). China's “Politics of Harmony” and the Quest for Soft Power in International Politics. International Studies Review.
   • Ishmael, L. (2019). Soft Power & Global Ambition: The Case of China's Growing Reach in Europe. Fletcher F. World Aff, 43, 201.
   • Kushwah, S, Shree, D, & Sagar, M. (2017). Evolution of a framework of co-creation in political marketing: select cases. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 14(4), 427-445.
   • Memanova, T, & Mylonidis, N. (2020). Exploring the nexus between bank market power and exports. Economic Modelling, 84, 222-233.
   • Nye, J. S. (1990). Soft power. Foreign policy, (80), 153-171.
   • Ozturk, R, & Coban, S. (2019). Political Marketing, Word of Mouth Communication and Voter Behaviours Interaction. Business and Economics Research Journal, 10(1), 245-258.
   • Reçica, F, Hashi, I, Jackson, I, & Krasniqi, B. A. (2019). Innovation and the export performance of firms in transition economies: The relevance of the business environment and the stage of transition. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 38(4), 476-506.
   • Roselle, L, Miskimmon, A, & O’Loughlin, B. (2014). Strategic narrative: A new means to understand soft power. Media, War & Conflict, 7(1), 70-84.
   • Safiullah, M, Pathak, P, Singh, S, & Anshul, A. (2017). Social media as an upcoming tool for political marketing effectiveness. Asia Pacific Management Review, 22(1), 10-15.
   • Sadeghi, S. M, & Hajimineh, R. (2019). The Role of Iran’s «Soft Power» in Confronting Iranophobia. Вестник МГИМО-Университета, 4(67), 216-238.
   • Sun, Henry. 2007. “International Political Marketing: A Case Study of Its Application in China”, Journal of Public Affairs, October, 2007.
   • Sun, Henry. 2008. “International Political Marketing and soft power: A Case Study of united state public diplomacy”, Journal of Public Affairs, October, 2008