دشمن شناسی در بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

داعا

چکیده

موضوع دشمن در قرآن کریم،روایات و فرمایشات امام )ره( و مقام معظم رهبری در قالب مفاهیم و
معانی خاصی طرح و ارائه شده که در این میان دشمن شناسی به دلیل دلالت بر بعد سلبی امنیت از نگاه
تهدید شناسی دارای اهمیت بالایی است. هدف این نوشتار کالبد شکافی تهدیدات دشمن از طریق
استنباط دلالت های دشمن شناسی در بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان به روزترین سند بالا دستی منتشر
شده در کشور می باشد، بر این اساس پرسش اصلی آن است که: دلالت های دشمن در بیانیه گام دوم
انقلاب چیست؟ برای پاسخ به این سوأل از روش پژوهش محتوای متن محور استفاده شده است. یافته
های پژوهش نشان می دهد دو کانون دشمنی سوسیالیزم و لیبرالیسم در برابر انقلاب اسلامی ایران قرار
داشته که سوسیالیزم با نام موسوم به بلوک شرق نابود شده و لیبرالیسم با نام موسوم به بلوک غرب گرفتار
مشکلات متعددی گردیده و در حال احتضار و از بین رفتن است. علت دشمنی دشمن با ایران اسلامی به
دلیل انقلاب بوده و هدف او بیثبات کردن امنیت کشور میباشد، براساس نتیجه بدست آمده شیوه دشمن
برای رسیدن به اهدافش عبارتند از تحریف واقعیتها، استفاده همه ابزارهای در اختیار، مأیوس کردن مردم
ها با قدرت فضای ‌ و مسئولین از آینده کشور، ایجاد اقتصاد ضعیف، بهره گیری از تحریم و انکار واقعیت
مجازی میباشد، برای مقابله با چنین دشمنی نیز دفاع محکم و متقابل، پایبندی به اصول، مرزبندی با
دشمن، تلاش برای رسیدن به رکوردهای بزرگ و جهاد علمی توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها


ب
فهرست منابع :
-1 قرآن کری م) 1391 (. ترجمه مهدی محمودیان. تهران : انتشارات اسوه.
-2 مقام معظم رهبری ) 1397 (. بیانیه گام دوم انقلاب : سایت معظم له.
-3 افتخاری، اصغر ) 1391 (. مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت مل . ی تهران: پژوهشکده
مطالعات راهبردی.
. -4 بهشتی، احمد ) 1381 (. دشمن شناسی .قم: فصلنامه مکتب اسلا،م شماره 24 ، ص 127
-5 پوراوند، طیبه. ) 1388 (. اهمیت و جایگاه دشمن شناسی در قرآن، تهران : مرکز فرهنگ و
معارف قرآن.
-6 تقوی، امیر. ) 1390 (. دایره المعارف اطلاعاتی)مفاهیم و اعلام(. تهران : انتشارات
دانشکده اطلاعات.
-7 جزینی، علیرضا، علیزاده، عظیم. ) 1389 (. واکاوی عملیات پلیس در جنگ نر.م تهران :
معاونت آموزش ناجا.
-8 حجازی، سید شهاب الدین، تهرانی، جعفر، ) 1390 (. دشمن و دشمنشناس ، ی نوشهر: انتشارات
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( ارتش.
-9 خاتمی، سید احمد. ) 1378 (. دشمن شناسی از دیدگاه امام علی )ع(، فصلنامه پاسدار اسلام،
. شماره 12 ، ص 93
-10 دهخدا، علیاکبر. ) 1377 (. لغتنامه دهخد.ا تهران : دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
-11 رضی، سید شریف ) 1389 (. نهج البلاغه ،ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی. تهران : نشر زرین و
سیمین.
-12 سلمان پور، محمد جواد ) 1378 (. دشمن شناسی و دشمن ستیزی از دیدگاه امام خمینی
. )ره( ،فصلنامه مهساج ، شماره 11 ، ص 73
-13 صادقی، ذولقدر، ) 1395 (. مباحثی در پایداری امنیت. تبریز: انتشارات قراقوش.
26
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی، شماره 46 ، بهار 1401
-14 صحیفه امام ره، ) 1378 (. مجموعه آثار امام خمینی )ره.( تهران: موسسه نشر آثار امام خمینی.
-15 غلامی، نجفعلی. ) 1390 (. دشمن شناسی در اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلام . ی قم:
انتشارات مؤسسه ولاء منتظر.
-16 کازرونی سعدی، رحیم. ) 1390 (. حفظ نظام و پایبندی به اصول در کلام امام خمینی
. )رحمت الله علیه( .تهران : فصلنامهی رهآورد سیاسی. شماره 34 ، ص 99
-17 مرادی، حسن، جمشیدیان، هادی. ) 1396 (. بررسی جنگ نرم دشمن در بیانات مقام معظم
. رهبر . ی فصلنامه امنیت ملی.شماره 25 ، ص 89
-18 مرادیان، محسن. ) 1391 (. مبانی نظری امنی . تتهران : دانشکده علوم و فنون فارابی.
-19 مکارم شیرازی، ناصر. ) 1373 (. تفسیر نمونه ،چاپ دوازدهم تهران: دارالکتب الاسلامیه.
-20 منصوبی کیومرث، حاجی خمسه، علی. ) 1394 (. تفسیر موضوعی دشمن از دیدگاه کتاب و
. سن . ت فصلنامه جامعه اطلاعاتی، شماره سوم، ص 27
-21 موسوی، سید صمد ) 1398 (. عوامل دشمنی یهود با اسلام ،قم: انتشارات پایگاه حوزه.
-22 نگارش، حمید. ) 1394 (. دشمنشناسی از دیدگاه امام خمینی)ره(، قم: انتشارات پژوهشکده
تحقیقات اسلامی.