پیچیدگی پروژه‌های زیرساخت شهری؛ چارچوبی برای سطح بندی پروژه‌ها از منظر پدافند غیر عامل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

سطح‌بندی و مصون سازی تاسیسات و زیرساخت‌های حیاتی و حساس و نیز شریان‌ها و تقاطع‌های عمده شهری، یکی از ماموریت‌های اصلی پدافند غیر عامل در حوزه شهری می‌باشد. برای سطح‌بندی پروژه‌ها، معیارهای متفاوتی ارائه شده است. پژوهش فعلی با هدف ارائه چارچوب مفهومی برای شناسایی عوامل ایجاد پیچیدگی در پروژه های زیرساخت شهری، جهت سطح‌بندی آن ها از منظر پدافند غیر عامل انجام شده است. برای نیل به این هدف، با استفاده از روش فراتحلیل فهرست عوامل ایجاد پیچیدگی در پروژه از مطالعات پیشین استخراج شده و پس از تطبیق، اصلاح و پالایش، در معرض محک گروهی از کارشناسان پروژه های شهری و مدیران آن قرار گرفت. این مهم با استفاده از روش های کیفی اتفاق نظر و به طور خاص، تکنیک دلفی به دست آمده. پنل دلفی با استفاده از 42 نفر از مدیران و کارشناسان پروژه های شهری تشکیل شده و پس از دو نوبت اجرای آن، 37 عامل است که در قالب یک چارچوب مفهومی بر مبنای نوع و منشا پیچیدگی سازمان یافته است. نتیجه بررسی ها نشان دهنده تاثیر قابل توجه عوامل زمینه ای و محیطی در ایجاد پیچیدگی در پروژه ها و همچنین، وزن بیشتر پیچیدگی های سازمانی و ساختار نسبت به پیچیدگی های فنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • فهرست منابع و مآخذ

  الف. منابع فارسی

  • استیسی، رالف، داگلاس گریفین و پاتریشیا شاو، 1391، پیچیدگی و مدیریت، نگرش سیستمی را فراموش کن، با ترجمه امیرحسین خالقی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  • علیدوستی، سیروس، 1385، «روش دلفی، مبانی، مراحل و نمونه‌هایی از کاربرد»، مدیریت و توسعه 23-8.
  • فرهنگی، علی‌اکبر و حسین صفرزاده، 1387، روش‌های تحقیق در علوم انسانی، تهران: پیام پویا.
  • نظرپور، رضا، سعید حیدری نیا و نبی مرادپور، 1397، «سنجش آسیب‌پذیری کالبدی اجتماعی شهر از منظر پدافند غیرعامل»، پدافند غیرعامل 90-77.
  • پایداری ملی (پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان پدافند غیرعامل)، دستیابی در 10 5, 1397. http://paydarymelli.ir.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Bakhshi, Javad, Vernon Ireland, and Alex Gorod. 2016. "Clarifying the project complexity construct: Past, Present and future." International Journal of Project Management 34 (7): 1199-1213. doi:10.1016/j.ijproman.2016.06.002.
  • Bosch-Rekveldt, Marian, Yuri Jongkind, Herman Mooi, Hans Bakker, and Alexander Verbraeck. 2011. "Grasping project complexity in large engineering projects: The TOE (Technical, Organizational and Environmental) framework." International Journal of Project Management 29 (6): 728–739.
  • Brockmann, C, and Girmscheid, G. 2008. "The inherent complexity of large scale engineering projects." Project perspectives 22-26.
  • Curlee, Wanda , and Robert L. Gordon. 2011. Complexity theory and project management. New Jersey: John Wiley & Sons.
  • Dao, Bac, Sharareh Kermanshachi, Jennifer Shane, Stuart Anderson, and Eric Hare. 2016. "Exploring and Assessing Project Complexity." Journal of Construction Engineering and Management.
  • Erdi, Peter. 2008. Complexity Explained. Berlin: Springer. doi:10.1007/978-3-540-35778-0.
  • Gidado, K. I. 1996. "Project complexity: The focal point of construction production planning." Construction Management and Economics 213-225.
  • Given, Lisa M., ed. 2008. The Sage Encyclopedia of Qualitive Research Methods. 2 vols. Los Angles: Sage Pub.
  • Hass, K. B. 2008. "Introducing the new project complexity model." Managament Concepts 22-31.
  • He, Qinghua, Lan Luo, Yi Hu, and Albert P. C. Chan. 2015. "Measuring the complexity of mega construction projects in China—A fuzzy analytic network process analysis." International Journal of Project Management 33: 549–563.
  • Kerzner, Harold, and Carl Belack. 2010. Managing Complex Projects. New York: International Institute of Learning.
  • Luo, Lan, Qinghua He, Edward J. Jaselskis, and Jianxun Xie. 2017. "Construction Project Complexity : Research Trends and Implications." Constr. Eng. Manage.
  • Manson, Steven M. 2001. "Simplifying Complexity: A Review of Complexity Theory." Geoform 32 (3): 405-414. doi:10.1016/S0016-7185(00)00035-X.
  • Nguyen, An T., Long D. Nguyen, Long Le-Hoai, and Chau N. Dang. 2015. "Quantifying the complexity of transportation projects using the fuzzy analytic hierarchy process." International Journal of Project Management 1364–1376.
  • Remington, K., Zolin, R., and Turner, R. 2009. "A model of project com- plexity: Distinguishing dimensions of complexity from severity." 9th International Research Network of Project Management Conference.
  • Stacey, Ralph D., and Chris Mowles. 2016. Strategic management and organisational dynamics : the challenge of complexity to ways of thinking about organisations. Harlow: Pearson.
  • Turner, J. Rodney, and R. A. Cochrane. 1993. "Goals-and-methods matrix: coping with projects with ill defined goals and/or methods of achieving them." International Journal of Project Management 93-102.
  • Vidal, Ludovic Alexandre, and Franck Marle. 2008. "Understanding project complexity: implications on project management." Kybernetes 1094-1110.