تبیین نقش فناوری "کلان داده ها" در هوشمندی سامانه های "فرماندهی و کنترل سایبری" و ارائه مدل کاربردی آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت راهبردی فضای سایبر

2 استاد دانشکده مدیریت/ دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیدایش تغییرات شگرف در مفاهیم دفاعی نتیجه بخش سخت فناوری نیست، بلکه عامل این تحول اساسی رویه‌ها، مقررات، پروتکل‌ها و سامانه‌های دانشی است که آن را فناوری نرم می‌خوانیم. بدون تردید در آینده آن چه که موجب تقویت این پارادایم دفاعی نوپدید می‌شود، فناوری‌های نوظهور فضای سایبر مانند فناوری کلان‌داده‌ها است. شناخت ماهیت و روند توسعه کاربرد فناوری‏‌های نرم از جمله فناوری نوظهور کلان داده‌ها و تبیین میدان تاثیر و تاثر و نفش آن در هوشمندی سامانه‌های فرماندهی و کنترل سایبری امری حیاتی و انکارناپذیر است که نتایج این شناخت و تبیین می‌تواند در ارتقاء و هوشمند‌سازی سامانه‌های فرماندهی و کنترل سایبری بومی در کشورمان مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش تبیین نقش فناوری کلان‌داده‌ها در هوشمند‌ی سامانه فرماندهی و کنترل سایبری و ارائه یک مدل کاربردی در این زمینه است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه‌‌ای و با تحلیل و بررسی اسناد منتشر شده در این حوزه به دنبال تبیین نقش فناوری کلان‌داده‌ها در هوشمندی سامانه فرماندهی و کنترل سایبری است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که با توجه به ویژگی‌های سامانه‌های نوین فرماندهی و کنترل سایبری، فناوری کلان‌داده‌ها از ویژگی های پشتیبانی قاطع از تصمیم‌گیری، مدیریت کارآمد داده‌ها، آگاهی فراگیر و فهم برتر از فضای نبرد، پشتیبانی نموده و می‌تواند نقش موثری در تحقق هوشمندی این سامانه‌ها ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • الف. منابع فارسی

  • سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، (1394)، سرفصل امور دفاعی و امنیتی، بندهای 52 و 53.
  • سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، (1391)، بند 3.
  • هلیلی، خداداد؛ مظلوم، جلیل و هادیان، بهرنگ (1395)، بررسی کاربردهای نظامی فناوری کلان‌داده و نقش آن در مدیریت صحنه نبرد، فصلنامه علوم و فنون نظامی، تهران، ایران، ص 62-47.
  • هلیلی، خداداد؛ سلطان‌پور، محمدرضا و سادات موسوی، فاطمه (1395)، لزوم به‌کارگیری فناوری کلان‌داده در سامانه‌های C4I و بررسی چالش‌های آن، نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، ص 7-1.
  • هلیلی، خداداد و ولوی، محمدرضا (1396)، فناوری کلان‌داده، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهبردها، فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال هفتم، شماره 82، ص 28-7.
  • گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان‌داده‌ها در ایران، (1396)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
  • پروژه تدوین نقشه راه کلان‌داده‌ها، گزارش فاز اول، کاربردهای کلان‌داده‌ها (1396)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
  • پروژه تدوین نقشه راه کلان‌داده، گزارش فاز اول، مطالعات مقدماتی کسب‌وکار کلان‌داده‌ها (1396)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران.
  • ثروتی، لیلا؛ ولوی، محمدرضا و حورعلی، مریم (1397)، تولید یک هستان‌شناسی بومی نظامی به‌عنوان زیرساخت معنایی سامانه‌های فرماندهی و کنترل صحنه نبرد، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هجدهم، بهار 1397، شماره 7، ص ۱30-104.
  • سهرابی، بابک و ایرج، حمیده (1394)، مدیریت کلان‌داده‌ها در بخش‌های خصوصی و عمومی، تهران: انتشارات سمت.
  • سلامی، حسین و علوی، علی (1396)، شناسایی و تعیین عوامل مؤثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطات و اطلاعات شبکه محور دفاعی (نظامی)، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال پانزدهم، شماره 70، زمستان 1396، ص 124-101.
  • ستاریخواه، علی و پردیس، سید رضا (1389)، سامانه (نظام) فرماندهی و کنترل یکپارچه پدافند غیرعامل کشور، دانشگاه شریف، چهارمین کنفرانس فرماندهی و کنترل ایران.
  • مهدی‌نژاد نوری، محمد؛ جبار رشیدی، علی؛ فخری، مجید و علی‌نژاد، مهدی (1396)، بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش‌بنیان، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال پانزدهم، شماره 70، زمستان 1396، ص 232-209.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Zhang, j., Wang, G., Wang, S.,2019," Command and Control System Construction in Big Data Era", IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1168 (2019)
  • Qin, Y., Zhang X., Gao, G., Wang, K.,2018," The Role of Big Data in Intelligent Combat Command", International Symposium on Communication Engineering & Computer Science (CECS 2018),ATLANTIS PRESS Advances in Computer Science Research, volume 86,

  M. Rolfe, R.,2015,Real-Time Information Extraction from Big Data, INSTITUT FOR DEFENSE ANALYSES(IDA)                                                                                           

  • Meng Xiaofeng, Ci Xiang. Big data management: concepts,techniques and challenges[J].Journal of Computer Research and Development, 1 (2013).
  • Nahon G. Computer information processing technology in the era of big data[J]. World science, 2(2012).
  • Liao Feifan. Influence and countermeasures of big data era on command information system construction[J]. Science and Technology Information, 17 (2014).
  • Zhao Shi, Big Data and Its Impact on Information Warfare Command[J] Information Technology and Informatization 2016
  • Han Peng, Xu Chuncong, Liu Yu, etc., Big data analysis technology and its application in the military field [J] Computer Knowledge and Technology 2018
  • Liu Yingfang, The embodiment of big data and its technology in the field of combat command [J] Technology Innovation and Application,2017
  • Lei Yi, Wang Jinsong, Yang Mingxi, The use of big data in information operations command and command control and simulation, 2016
  • Rear Admiral Dr. S. Kulshrestha (retd.), Big Data in Military Information & Intelligence, IndraStra Global| January 22, 2015
  • Doug Laney., (2001). "3D Data Management: Volume, Velocity and Variety", Application Delivery Strategies (Meta Group)