اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فتح‌ا... کلانتری

ژئوپلیتیک دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع

pmramsndu.ac.ir

سردبیر

ناصر پورصادق(استاد گروه مدیریت راهبردی)

مدیریت دولتی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

pmramsndu.ac.ir

جانشین سردبیر

رحمان نجفی سیار

مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

rnajafi1385gmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا حسینی

حقوق بین‌الملل عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

hussienisndu.ac.ir

بهرام بیات

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

bahramsnsdu.ac.ir

الله‌مراد سیف

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)

allahsndu.ac.ir

کاظم سام دلیری

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

kazemsndu.ac.ir

ناصر شهلایی

حقوق قضایی استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

nasser.shahlaeimail.com

داوود آقامحمدی

مدیریت راهبردی استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mohamad22bgmail.com

ناصر پورصادق

مدیریت منابع انسانی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

naser_1400yahoo.com

اسماعیل احمدی مقدم

مدیریت راهبردی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

shahid.kavandgmail.com

لطفعلی بختیاری

مدیریت استاد دانشگاه انتظامی امین

defaeistrategicsndu.ac.ir

ابراهیم محمودزاده

مدیریت تکنولوژی استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

rsohrabi91yahoo.com