اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فتح‌ا... کلانتری

ژئوپلیتیک سردبیر

pmramsndu.ac.ir


 مدیر مسئول: امیر حیات‌مقدم                                                      سردبیر:دکتر ناصر پورصادق
مدیر اجرایی: فتح ا... کلانتری                                                       پژوهشگر
اعضای هیئت تحریریه:
دکتر اصغر افتخاری                                                                     دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر سیدمهدی الوانی                                                                استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
دکتر ناصر پورصادق                                                                     دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر سعید تائب                                                                         دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
 دکتر سیدعلی حسینی تاش                                                         استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر محمدرضا خراشادی‌زاده                                                         استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر ا... مراد سیف                                                                     دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر حسن شیرازی رومنان                                                           دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر محمدرحیم عیوضی                                                              استاد دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) 
دکتر ابراهیم متقی                                                                     استاد دانشگاه تهران
دکتر ابراهیم حسن‌بیگی                                                               استاد دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر ارسطو توحیدی                                                                    استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی   
دکترحسین عصاریان‌نژاد                                                                دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی