بررسی همگرایی مخارج دفاعی در کشورهای منتخب منا با استفاده از رویکرد غیرخطی NCADF

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده امور اقتصادی/رئیس

2 پژوهشگر/پژوهشکده امور اقتصادی

3 دانشجوی دکتری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

تهدیدهای منطقه‌ای همواره یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تعیین میزان مخارج نظامی کشورها بوده است. جمهوری اسلامی ایران در یکی از پرتنش‌ترین مناطق جهان قرار دارد؛ بی‌شک، حضور در چنین منطقه پرتنشی سبب توجه دوچندان به تهدیدهای خارجی شده و موجب شکل‌گیری رقابت تسلیحاتی بین کشورهای منطقه می‌شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق، بررسی همگرایی مخارج نظامی و اثرگذار بودن وضعیت نظامی رقبا در تصمیم‌های بودجه‌ای مربوط به بخش دفاع در منطقه منا است. با توجه به ماهیت موضوع، این مطالعه، یک تحقیق کاربردی بوده و برای انجام آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه‌ای بوده و از داده‌های سالانه مربوط به 13 کشور منتخب منطقه در بازه 2017-1988 میلادی استفاده شده است. یکی از رویکردهای موجود برای بررسی همگرایی، استفاده از آزمون‌های ریشه واحد است. در این تحقیق جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون ریشه واحد NCADF استفاده شده است. نتایج حاکی از همگرایی مخارج نظامی در منطقه منا است؛ به عبارت دیگر، نتایج نشان می‌دهد که از میان 13 کشور منتخب، پنج کشور به میانگین منطقه، چهار کشور به رژیم اشغالگر قدس، سه کشور به عربستان، دو کشور به جمهوری اسلامی ایران و دو کشور به ترکیه همگرا بوده و مخارج نظامی جمهوری اسلامی ایران به مخارج نظامی عربستان، رژیم اشغالگر قدس و میانگین منطقه همگرا می‌باشد. همچنین مطابق نتایج حاصله در میان چهار قدرت بزرگ نظامی منطقه، رژیم اشغالگر قدس به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید منطقه به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع و مآخذ

 • Apergis, N., Christou, C., & Hassapis, C. (2013). Convergence in public expenditures across EU countries: evidence from club convergence. Economics & Finance Research, 1(1), 45-59.
 • Arvanitidis, P., Kollias, C., & Anastasopoulos, K. (2014). Is there an international convergence in defence burdens? Some initial findings. Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 20(4), 611-620.
 • Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. Journal of political Economy, 100(2), 223-251.
 • Bernard, A. B., & Durlauf, S. N. (1996). Interpreting tests of the convergence hypothesis. Journal of econometrics, 71(1-2), 161-173.
 • Cerrato, M., de Peretti, C., Larsson, R., & Sarantis, N. (2011). A nonlinear panel unit root test under cross section dependence.
 • Friedman, M. (1992). Do Old Fallacies Ever Die?. Journal of Economic Literature, 30(4), 2129-2132.
 • Güriş, S., Güriş, B., & Tiraşoğlu, M. (2017). Do military expenditures converge in NATO countries? Linear and nonlinear unit root test evidence. Theoretical & Applied Economics, 24(2).
 • Lau, C. K. M., Demir, E., & Bilgin, M. H. (2016). A nonlinear model of military expenditure convergence: Evidence from estar nonlinear unit root test. Defence and Peace Economics, 27(3), 392-403.
 • Lichtenberg, F. R. (1994). Testing the convergence hypothesis. The Review of Economics and Statistics, 576-579.
 • Luukkonen, R., Saikkonen, P., & Teräsvirta, T. (1988). Testing linearity against smooth transition autoregressive models. Biometrika, 75(3), 491-499.
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence. Journal of applied econometrics, 22(2), 265-312.
 • Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The quarterly journal of economics, 70(1), 65-94.
 • Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. Economic record, 32(2), 334-361.
 • Thompson, E. A. (1974). Taxation and national defense. Journal of political economy, 82(4), 755-782.