ارائه مدل به‌کارگیری مدیریت دانش در فرآیند مدیریت خطر با رویکرد پویایی‌های سیستمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسول تحقیقات نظری

2 عضو هیئت‌علمی گروه مدریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

امروزه کسب‌وکارها با انواع جدیدی از ریسک‌ها به سبب بروز آشفتگی و تغییرات مداوم فضای فعالیتشان، مواجه می‌باشند. عدم مدیریت مؤثر این ریسک‌ها به مرور زمان تأثیرهای منفی بر روی عملکرد و نیز موفقیت آن‌ها خواهد داشت. در چنین شرایطی سازمان‌ها ناگزیر از به‌کارگیری ابزارها و روش‌های جدید برای حل خطرهای محیط کسب و کار خود می­باشند. یکی از روش­های مؤثر در این زمینه به‌کارگیری مدیریت دانش در فرآیندهای مختلف کسب‌وکارها ازجمله مدیریت خطر می­باشد. بر همین اساس مقاله پیش رو به دنبال بررسی به‌کارگیری فرآیندهای مدیریت دانش در فرآیندهای مدیریت خطر با استفاده از شبیه‌سازی مبتنی بر رویکرد پویایی­های سیستمی و ارائه یک مدل کاربردی ناشی از یکپارچه‌سازی دانش و خطر به‌منظور مدیریت بهتر خطرات در کسب‌وکارهای الکترونیکی می‌باشد. در راستای تحقق این هدف، با مرور ادبیات و بررسی اسناد و مدارک در ابتدا متغیرهای کلیدی مدیریت دانش بر مبنای مدل نوناکا و تاکوچی و مدیریت ریسک بر مبنای مدل مدیریت ریسک استرالیا / نیوزیلند مشخص و بر این اساس فرضیه‌های پویا مدل تدوین گردید. در ادامه نمودارهای علت و معلولی و حالت جریان ترسیم و معادلات مربوط به روابط متغیرهای مدل استخراج گردید. در پایان پس از آزمون و شبیه‌سازی مدل پویا با استفاده از نرم‌افزار وینسیم، سناریوهای مختلف برای کاربردی نمودن مدل پیشنهاد گردید. نتایج سناریوهای منتخب، بهبود در متغیرهای مربوط به فرآیند مدیریت خطرات با به‌کارگیری مدیریت دانش را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع و مآخذ

الف. فارسی

 • الوانی، سید مهدی؛ صلواتی، عادل، تحلیل اثرات مدیریت دانش بر نگرش و رفتار سرمایه‌گذاران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 7، شماره 25، پاییز 93، ص 3.
 • آشوسه، عباس؛ دیواندری، علی، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعاتی در بانک‌های تجاری لیران؛ نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، ص 3.
 • خدامی‌پور، احمد؛ محرومی، رامین (1394)، مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین‌کننده و ارزش اجرای آن، فصلنامه پژوهش حسابداری، شماره 18، پاییز 1394، ص 16.
 • قراچه داغی، جمشید (۱۳۸۹)، «روش‌شناسی سیستم‌ها»، ترجمه: سلطانی و حقیقت ثابت.
 • نورعلی‎زاده، حمیدرضا؛ ماجدی، زهرا (1391)، مروری بر ابزارهای کاربردی در مدیریت ریسک؛ الزامات و کارکردها، فصلنامه بینش، شماره 40.
 

ب. انگلیسی

 • Banabe. F., 2008 Improving Strategic Thinking in Management Education with System Dynamics based ILEs: Reflections on a Case Study. 26th International System Dynamics Conference, Athens.
 • Basel Committee on banking Supervision (1999), Best Practices for Credit Risk Disclosure. Basel Committee on Banking Supervision. Retrieved April 21, 2012. from http://www.bis.org/.
 • Chua, A., and Lam, W. (2005) 'Why KM projects fail: a multi-case analysis', Journal of Knowledge Management, Vol. 9, No. 3, pp. 6-17
 • Davenport, T. H., & Prusak, L. (1997). Information ecology: Mastering the information and knowledge environment (1 ed.): Oxford University Press.
 • Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge-how organizations managewhat they know (1 ed). Boston,MA: Harvard Business School Press.
 • Desouza K, and Evaristo R. (2003), Global knowledge management strategies. European Management Journal, Vol. 21, No. 1, pp 62–67
 • Forrester, J. W. (1994), System Dynamics, System Thinking, and Soft OR, System Dynamics Review, 10(2) 254
 • Georgiadis, P., & Besion, M. (2008). Sustainability in electrical and electronic equipment closed- loop supply chains: A system dynamics approach. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1665- 1678.
 • Kauffman, Draper L. Jr., Systems One: An Introduction to System Thinking, Future System Inc., S.A. Carlton, Minneapolis, 1980.
 • Lee. J.H. Han, C.H Kim. IT Service Management Case based Simulation Analysis & Design: System Dynamics Approach. In International Conference on Convergence Information Technology. 2007.
 • Neef, D. (2005). Managing Corporate Risk through Better Knowledge Management. Journal of The Learning Organization, 12(2), 112-124.
 • Nonaka, I.,Takeuchi, H.,& Umemoto, K.(1995), A theory of organizational knowledge creation, International Journal of Technology Management, Vol, No11.,
 • Sterman, J. D. (2001). Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world. Boston: McGraw-Hill.