فرصت‌ها و تهدیدهای هوایی رژیم صهیونیستی در جنگ احتمالی آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دفاع ملی

چکیده

رژیم صهیونیستی با حضور در کشورهای همسایه و نزدیکی با مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و حضور این رژیم و نیز گسترش روابط همه‌جانبه و همکاری راهبرد امنیتی- دفاعی، می‌تواند تهدیدی جدی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی باشد. در این مقاله با بررسی ادبیات موضوع و همچنین استفاده از نظرات خبرگان، پیرامون موضوع اصلی؛ یعنی «فرصت‌ها و تهدیدهای هوایی رژیم صهیونیستی در جنگ احتمالی آینده» تحقیق جامعی صورت پذیرفت. برای دستیابی به هدف یادشده با توجه به نظر خبرگان، ادبیات نظری و چارچوب نظری تحقیق، در نهایت 51 شاخص مؤثر در تهاجم هوایی رژیم یادشده علیه ج.ا.ا مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. پژوهش فوق به‌صورت آمیخته و به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده و حجم نمونه از جامعه آماری مورد نظر مشتمل بر تعداد 70 نفر از افراد صاحب‌نظر و خبره مدنظر قرار گرفته است. پس از تجزیه‌وتحلیل محیط، تعداد 9 مورد فرصت و 14 مورد تهدید به دست آمده است و بر مبنای وضع موجود، تخصیص منابع جهت به‌کارگیری فرصت‌ها به‌منظور مرتفع نمودن تهدیدهای موجود انجام‏شده و تعداد 7 راهبرد مهم ارائه گردیده است. پس از تأیید راهبردهای مقابله با تهاجم هوایی از نظر خبرگان، از روش اولویت‌بندی تاپسیس جهت رتبه‌بندی راهبردها استفاده شد و مورد تأیید خبرگان قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع و مآخذ

الف. فارسی

 • اسکندری، حمید (1390)، الگوهای سناریونویسی در مدیریت بحران، انتشارات بوستان حمید.
 • افشردی، محمدحسین (1386)، طرح‌ریزی راهبردی نظامی در صحنه جنگ و عملیات، تهران، داعا.
 • اسلامینیا، مجتبی و دهقانی، عباس (1395)، ماهنامه سیمرغ، معاونت اطلاعات نهاجا.
 • حبیبی، نیک‏بخش (1391)، ماهیت قدرت هوایی، تهران، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا.
 • زنجانی، داود (1391)، بررسی تطبیقی توانمندی‌های عملیاتی هواپیماهای شکاری و ترابری کشورهای همسایه و هواپیماهای آجا، ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • زنجانی، داود (1396)، تبیین تهدیدات هوایی رژیم صهیونیستی و راهبردهای مقابله با آن‌ها، تهران، داعا.
 • نانچیان و همکاران (1379)، راهبردهای مدیریت، تهران، انتشارات ترمه.
 • متّقی، ابراهیم (1385)، تحلیل رفتار رژیم صهیونیستی در برابر ایران، مجله سیاست دفاعی، بهار، شماره 18.
 

ب. انگلیسی

 • Israel – an unmanned air systems (UAS) super power. Defense Update.
 • THE MILITARY BALANCE 2017
 • Toukan, Abdullah (2009) Study on a Possible Israeli Strike on Iran’s Nuclear
 • Israel – an unmanned air systems (UAS) super power. Defense Update.
 • http://www.defensenews.com/ June 8, 2015
 • www.Rafael.co.il