تأثیر اشتراک‌گذاری الکترونیکی اطلاعات بر رفتار نوآورانه کارکنان (مطالعه موردی: درمانگاه‌های تخصصی بیمارستان حضرت بقیه‌الله)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ، ﺗﺴﻬﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ داﻧﺶ اﺳﺖ. اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ دادن اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داده‌ﻫﺎ و اطلاعات به سایر سازمان‌ها به‌منظور تصمیم‌گیری کارآمد می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اشتراک‌گذاری الکترونیکی اطلاعات بر رفتار نوآورانه کارکنان در درمانگاه‌های تخصصی بیمارستان حضرت بقیه‌الله (عج) در سال 1396 انجام گرفته است. نوع پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از ﻟﺤﺎظ ماهیت، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ می‌باشد که با استفاده از مطالعات ﻣﯿﺪانی و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‌ای، به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری، شامل کارمندان شاغل در سازمان موردمطالعه در سال 1396 بوده که تعداد آن‌ها 267 نفر می‌باشد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از طریق پرسشنامه‌ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد اشتراک‌گذاری الکترونیکی اطلاعات توانسته است تغییرات هر پنج بعدِ رفتار نوآورانه (ارائۀ اندیشه‌های مفید و سازنده، ترویج اندیشه‌های جدید، خلاقیت و نوآوری، علاقمندی به خلاقیت و نوآوری و استفاده از امکانات موجود) را پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

- اعرابی، محمد؛ موسوی، سعید (1388). «الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقاء عملکرد پژوهشگاه‌ها»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 51، صص 26-1.

- درودچی، محمود؛ نیک‌مهر، نوید (1386). مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران.

- رحیمی، بهلول؛ پوررضا، ابوالقاسم؛ رشیدی، علی؛ جبرائیلی، محمد؛ زارع‌فضل‌اللهی، زهرا؛ آقازاده، سکینه؛ جعفرزاده، کاظم (1392). «ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎراﻳﻲ، ﻣﻨﺎﻓﻊ و  ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮد  اﻃﻼﻋﺎت‌ﻫﺎی  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه درﻣﺎﻧﻲ ارومیه»،  فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 16، شماره 54، صص 23-16.

- سعیدااردکانی، سعید؛ کنجکاومنفرد، امیررضا؛ حکاکی، سیدمسعود؛ رضایی دولت‌آبادی، حسین (1392). «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ نوآوری فردی»، فصلنامه مدیریت توسعه نوآوری، دوره 1، شماره 2، صص 155-135.

- صرافی‌زاده، اصغر (1392). سیستم‌های اطلاعات مدیریت، تهران: انتشارات ترمه.

- فتحیان، محمد؛ مهدوی‌نور، سیدحاتم (1393). مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران: نشر دانشگاه علم و صنعت ایران.

- گلستانی‌زاده، محبوبه؛ شاه‌طالبی، بدری؛ اعتباریان، اکبر (1394). «رابطه پذیرش فنآوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب‌آهن اصفهان»، فصلنامه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، دوره 5، شماره 4، صص 70-51.

- مصلح، عبدالمجید؛ ضیایی، علیرضا (1391). نقش فناوری اطلاعات در نوآوری،  چهارمین همایش ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری، بنیاد پژوهشی علوم خلاقیت شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری، تهران.

 

 

 

 

 

 

ب) منابع انگلیسی

- Adolphson, D.L., Hansen, J.V. (1991). Evaluating software controls for electronic data interchange. European Journal of Operational Research. 51. 42-46.

 

- Angeles, R., Corritore, C.L., Basu, S.C., Nath, R. (2001). Success factors for domestic and international electronic data interchange (EDI) implementation for US firms. International Journal of Information Management. 21, 329-347.

 

- Bakker, A. B., Albrecht, S. L., Leiter, M. P. (2010). Key Questions Regarding Work Engagement. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20. 4-28.

 

- Benjamin, R.I., Long, D.W., Scott Morton, M.S. (1990). Electronic Data Interchange: How Much Competitive Advantage?. Long Range Planning. 23(1). 29-40.

 

- Carmeli, A., Meitar, R.& Weisberg , J. (2006). Self-leadership skills and innovative behavior at work. International Journal of Manpower, 27(1). 75-90.

 

- Costa, E., Soares,A.L., Sousa, J.P. (2016). Information, knowledge and collaboration management in the internationalisation of SMEs: A systematic literature review, International Journal of Information Management, 36(4). 557-569.

 

- Dawes, SS. (1996). Interagency information sharing: Expected benefits, manageable risks. Journal of Policy Analysis and Management, 15(3). 377-394.

 

- Drolet, B.C., Marwaha, J.S., Hyatt, B., Blazar, P.E., Lifchez, S.D. (2017). Electronic Communication of Protected Health Information: Privacy, Security, and HIPAA Compliance. The Journal Of Hand Surgery, 42(6). 411-416.

 

- Fahri, K. (2007). The Twenty-First Century Leader: Social Artist, Spiritual Visionary, and Cultural Innovator. Global Business and Organizational Excellence. 44-50.

 

- Frambach, R.T., and Schillewaert, N. (2002). Organizational Innovation Adoption A Multi-Level Framework of Determinants and Opportunities for Future Research. Journal of Business Research.55. 163-176.

 

- Hahn, E.A., Garcia, S.F., Lai, J., Miskovic, A., Jerousek, S., Semik, P., Wong, - A., Heinemann, A.W. (2016). Measuring Access to Information and Technology: Environmental Factors Affecting Persons With Neurologic Disorders,Physical Medicine And Rehabilitation, 97(8).1284-1294.

 

- Hansen, J.V. and Hill, N.C. (1989). Control and Audit of Electronic Data Interchange, MIS Quarterly, 13(4). 403-413.

 

- Hart, P., Saunders, C. (2015). Power and Trust: Critical Factors in the Adoption and Use of Electronic Data Interchange. Organization Science. 8(1). 23-42.

 

- Holland, C., Lockett, G., Blackman, L. (1992). Planning for electronic data interchange. Strategic Management Journal. 13(7). 539-550.

 

- Horluck, J. (1994). The Pragmatics of Electronic Data Interchange: The Use of EDI will Unify Business Procedures. International Journal of Information Management, 14. 330-343.

 

- Kanter, R. M. (1988). When a thousand flowers bloom: structural, collective, and social conditions for innovation in organizations. In Staw, B.M. and Cummings, L.L. (Eds), Research in Organizational Behavior (pp. 169211) JAI Press, Greenwich, CT.10, 169-211.

 

- Kim, B.G., Lee, S. (2008). Factors affecting the implementation of
electronic data interchange in Korea. Computers in Human Behavior. 24. 263-283.

 

- Landsbergen, D., and Wolken, G. (2001). Realizing the Promise: Government Information Systems and the Fourth Generation of Information Technology. Public Administration Review. 206-218.

 

- Lemouchele, A.F., Stapleton, L. (2011). The Adoption of Electronic Data Interchange in Africa: Country Case Study of the Cameroon through an Institutional Lens. IFAC Proceedings Volumes , 44(1), 3118-3123.

 

- Miron, E., Erez, M., Naveh, E. (2004). Do personal characteristics and cultural values that promote innovation, quality, and efficiency compete or complement each other?. Journal of Organizational Behavior. 25. 175–199.

 

- Mohammed, M.A., Maroof, E.Y., Thamer, a., Huda, I. (2015). What are the Electronic Information Sharing Factors that Influence the Participation Behavior in Higher Education Sector?,Procedia Computer Science, 72. 49-58.

- Moore, G.C., and Benbasat, I. (1991). Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation. Information Systems Research. 192-222.

 

- O’Callaghan, R., Kaufmann, P.J., Konsynski, B.R. (1992). Adoption Correlates and Share Effects of Electronic Data Interchange Systems in Marketing Channels. Journal of Marketing. 56(2). 45-56.

 

- Ojasalo, J. (2008). Management of innovation networks: a case study of different approaches. European Journal of Innovation Management.11(1), 51-86.

 

- Olszak, C.M., Bartus, T., Lorek, P. (2017). A comprehensive framework of information system design to provide organizational creativity support. Information & Management. 1-28.

 

- Popovic, A., Hackney, R., Coelho, P.S., Jaklic, J. (2014). How information-sharing values influence the use of information systems: An investigation in the business intelligence systems context, The Journal Of Strategic Information Systems, 23(4). 270-283.

 

- Premkumar, G. and Ramamurthy K. (1995). The Role of Interorganizational and Organizational Factors on the Decision Mode for Adoption of Interorganizational Systems. Decision Sciences. 26(3). 332 – 351.

 

- Scala, S., McGrath, R. (1993). Advantages and disadvantages of electronic data interchange An industry perspective. Information & Management. 25. 85-91.

 

- Scott, S.G. & Bruce, R.A. (1994). Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37(3). 580-607.

 

- Soliman, K.S., Janz, B.D. (2004). An exploratory study to identify the critical factors affecting the decision to establish Internet-based interorganizational information systems. Information & Management. 41. 697-706.

 

- Tastan, S.B. (2013). The Influences of Participative Organizational Climate and Self-Leadership on Innovative Behavior and the Roles of Job Involvement and Proactive Personality: A Survey in the Context of SMEs in Izmir, Pricedia-Social And Behavioral sciences, 75. 407-419.

 

- Ye, F., Wang, Z. (2013). Effects of information technology alignment and information sharing on supply chain operational performance. Computers & Industrial Engineering. 65(3). 370-377.

 

- Yu, C., Yu, T.F., Chin-Cheh Yu. (2013). Knowledge Sharing, Organizational Climate, and Innovative Behavior: A Cross-Level Analysis of Effects. Social Behavior and Personality: An International Journal.41(1). 143–156.