مؤلفه‌ها و شاخص‌های سبک زندگی کارکنان نیروهای مسلح در سطح فردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانشیار داعا

3 دانشجوی دکتری دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

یکی از مباحث بسیار مهمی که در سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای‌‌(مدظله‌العالی) به‌عنوان یک موضوع راهبردی مطرح شده است، موضوع «سبک زندگی اسلامی - ایرانی» است که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی قابل بحث می‌باشد. با عنایت به موارد فوق و نقش نیروهای مسلح به‌عنوان مهم‌ترین سازمان امنیتی – نظامی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سبک زندگی کارکنان نیروهای مسلح در سطح فردی به رشته تحریر درآمده است. این پژوهش برمبنای نتایج و دستاوردها، پژوهش توسعه‌ای کاربردی بوده و برمبنای اهداف و ماهیت، اکتشافی و توصیفی می‌باشد که از روش‌های اسنادی و پیمایشی خبرگی جهت جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش علاوه‌بر اسناد و مدارک، تعدادی از خبرگان نیروهای مسلح می‌باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد هشت نفر به‌عنوان اعضای پنل خبرگی در میز سبک زندگی و تعداد صد نفر به‌عنوان جامعه کارشناسی جهت اعتبارسنجی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سبک زندگی کارکنان نیروهای مسلح انتخاب گردیدند. ابزارهای اصلی جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش حاضر، فیش‌برداری، جلسات خبرگی و پرسشنامه بوده که با استفاده از روش‌های تحلیل محتوا و آمار توصیفی، تحلیل‌های لازم صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی کارکنان نیروهای مسلح دارای بیست‌ویک مؤلفه اساسی بوده که از این بین، پنج مولفۀ داشتن صداقت (راستگو بودن)، رعایت امانت، اهل صبر، استقامت و پایداری بودن، پرهیز از ریا و داشتن امید به آینده به ترتیب مهم‌ترین مولفه‌ها می‌باشند

کلیدواژه‌ها


منابع و مأخذ

- آزادارمکی، تقی (1386). زندگی روزمره، قدرت و فرهنگ، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

- حسین‌شریفی، احمد (1391). اخلاق و سبک زندگی اسلامی، تهران: دفتر نشر معارف.

- حسینی، سیدابوالقاسم (1388). سبک و روش زندگی استاندارد و نقش آن در تامین سلامت بدنی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان. تهران: نشر قطره.

- دهقان، نبی‌اله (1393). الگوی فرهنگ سازمانی آجا مبتنی‌بر بیانات حضرت آقا (مدظلله العالی)، تهران: مرکز مطالعات راهبردی آجا.

- دهقان، نبی‌اله (1395). الگوی سبک زندگی کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر ابعاد رفتار فردی و سازمانی. تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

- دهقان، نبی‌اله؛ رحیم‌زاده، قادر؛ فتحی، صمد (1392). «الگوی فرماندهی در یگان‌های آجا»، فصلنامه مدیریت نظامی، سال چهاردهم، شماره 53.

- رابینز، استیفن.پی (1380). رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، جلد اول، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- ربانی، رسول؛ رستگار، یاسر (1387). «جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی»، ماهنامه‌ی مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره‌ها‌ی 24و23.

- رضائیان، علی (1381). رفتار سازمانی، چاپسوم، تهران: انتشارات سمت.

- سکاران، اوما (1380). روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمه محمود صائبی و محمود شیرازی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

- شریفی، رضا (1391). مدل چندوجهی مفهومشناسی و مدیریت سبک زندگی، تهران: موسسه رهیافت زندگی متعالی.

- شکوهی، حسین (1394). بررسی روش­های سنجش و سازوکارهای روحیه و انگیزش کارکنان در سازمان­های نظامی و ارائه الگوی بومی سنجش در نیروهای مسلح، تهران: مرکز مطالعات راهبردی دفاعی ستاد کل.

- عاشوریان محمدرضا؛ سامانی‌نژاد، محمدجواد (1394). تأملی بر سبک زندگی فرماندهان شهید لشکر 14 امام حسین (ع). سایت پایداری پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.

- فاضل‌قانع، حمید (1392). سبک زندگی بر اساس آموزه‌های اسلامی، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.

- فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی، قم: نشر صبح صادق.

- کاویانی محمد (1390). «کمی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی»، نشریه روانشناسی و دین، سال چهارم، شماره دوم،  صص 44-27.

- گیدنز، آنتونی (1382). تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید). ترجمه‌ ناصر موفقیان، تهران: نشرنی.

- مهدوی‌کنی، محمدسعید (1386). «مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی»، فصلنامه علمی، شماره 1، صص 230-199.

- نایینی، علی‌محمد (1393). شناسایی و تعیین عوامل اساسی روحیه  حماسی و ارائه راهبردهای حفظ و توسعه آن در جامعه، تهران: مرکز مطالعات راهبردی دفاعی ستاد کل.

- نوری، محمدموسی (1383). «قانون‌مداری در سیره نبوی»، مجله علوم انسانی، شماره 86.