مهمترین تهدیدات نوین امنیتی زیست محیطی فراروی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خاتم (ص)

2 sndu

3 داعا

چکیده

روند تخریب محیط زیست در ایران در طول چند دهه اخیر افزایش یافته و تبعات امنیتی به خود گرفته است. بیشتر این روندها محصول برآیند موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی سرزمین ایران، کم توجهی به نقش جستارهای پایداری محیط در طراحی و اجرای سازه ها و فضاها، ناآگاهی عمومی و کم توجهی سازمان های دولتی است که تداوم این روند کشور را با چالش های امنیتی جدیدی مواجه نموده است. هدف اصلی این پژوهش شناخت تهدیدات نوین امنیتی کشور در حوزه زیست محیطی برای کمک به فرآیند سیاستگذاری های مناسب در این راستا و جلوگیری از غافلگیری راهبردی می باشد.این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. به این صورت که ابتدا از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی، اطلاعات جمع آوری شده و سپس با برخی صاحبنظران و خبرگان این حوزه مصاحبه هدفمند انجام شده تا مهمترین تهدیدات نوین امنیتی زیست محیطی فراروی جمهوری اسلامی ایران مشخص شود. برابر پژوهش انجام شده، مهمترین تهدیدات نوین امنیتی فراروی جمهوری اسلامی ایران در سه حوزه آب، خاک و هوا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع
-قرآن کریم، ترجمه آیت الله جوادی آملی، قم، 1390
-نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، چاپ دوم، مشهد، آئین تربیت.
-امام خمینی(ره)، (1382)، صحیفه نور، ج 1، 2، 5، 8، 11، … چاپ سوم، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام(ره).
-امام خامنه‌ای(مدظله) مجموعه بیانات وسخرانی‌های معظم له قابل دسترسی در:   WWW. Khamenei. ir
کتب:
-پیشگاهی فرد، زهرا،( 1386)، فرهنگ جغرافیای سیاسی، تهران: انتشارات انتخاب 
-روحانی، حسن،(1390)، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک
-کهیل، مایکل،(1387)، محیط‌زیست و سیاست اجتماعی؛ترجمه حسین حاتمی­نژاد و سهراب امیریان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
-کولا،ارهان،(1385)، اقتصاد منابع طبیعی محیط زیست و سیاست­گذاری، ترجمه سیاوش دهقانیان، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
-مخدوم، مجید،(1387)، محیط زیست، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌هاو دهیاری‌های کشور
-مویر، ریچارد،(1379)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه میر دره حیدر، تهران: اتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
-یخشکی، علی،( 1381 )، شناخت، حفاظت و بهسازی محیط‌زیست.تهران: مؤسسه آموزش عالی
مقالات
-اژدری، عطااله؛ باعقیده، عبدالحمید؛ کاظمیان، یحیی،(۱۳۹۵)، محصولات تراریخته- مزایا و معایب، اولین کنفرانس ملی فناوری‌های نوین در علوم مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند صص 59-22
-بوزان، باری و ویور، الی و پاپ، دوویلد، (1392)، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، تهران، ترجمه علی رضا طیب، چاپ دوم، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعی.
-جاجرمی، کاظم، پیشگاهی فرد، زهرا، مهکویی، حجت،(1392)، ارزیابی تهدیدات زیست محیطی در امنیت ملی ایران، فصلنامه راهبرد، شماره 67 صص65-32
-خلعتبری، یلدا، زارع، علی، پورهاشمی، سید عباس، ( 1395)، تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین الملل، فصلنامه علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
-داودی فرد، مهدی؛ داود حبیبی؛فرهاد داودی فرد، ( ۱۳۹۲)، بیوتروریسم، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
-روحانی، حسن،(1389)، درآمدی بر مولفه‌های اساسی محیطی در چشم انداز ایران، فصلنامه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 55صص 12-36
-رمضانی قوام آبادی، محمد حسین،(1391)، بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران، ضرورت و تنگناها، فصلنامه راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک صص75-55
-ساسان پور، فرزانه،(1392)، مخاطرات و سیاست‌های زیست محیطی، مجموعه مقالات، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
-شریعتی، شهروز و یوسفی، امین،(1399)، پاندمی کرونا و تحلیل پلی­هیوریستیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 2.صص35-12
-صالحی­امیری، سیدرضا، (1399اثرات کرونا بر سبک زندگی، تهران، فصلنامه پژوهش­های انقلاب اسلامیصص39-25
-علیزاده، عمران و پیشگاهی­فرد، زهرا، (1390)، امنیت زیست محیطی و تحول مفهوم امنیت در قرن 21، تهران، چشم­انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره 14صص112-95
-فراهانی، شراره، میرزایی، محمدمهدی، (1395)، تأثیر تهدیدات امنیت زیست محیطی بر امنیت ملی ایران، تهران، فصلنامه پژوهش­های سیاسی و بین­المللی، سال هفتم، شماره 29. صص86-59
-کولایی، الهه،(1388)، تهدیدات زیست محیطی دریای مازندران، فصلنامه علوم محیطی، سال هفتم، شماره اول، پائیز1388صص 45-17
-کاویانی،مراد،(1397)، چالش‌های امنیتی شدن آب در ایران، فصلنامه راهبردی صص22-9
-محرابی، علیرضا، مهکویی، حجت،(1387)، ژئوپلیتیک خلیج فارس و واگرایی کشورهای ساحلی؛ مجموعه مقالات همایش جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان صص145-120
-مهکویی، حجت،(1395)، آمایش سرزمین، جلوگیری از تهدیدات زیست محیطی. مطالعه موردی ایران، گروه جغرافیای سیاسی نجف آباد،  فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی  صص62-36
-یابنده، مصطفی،(1399)، تحلیل آثار کرونا و تغییرات سبک زندگی از دیدگاه اسلام، تهران، فصلنامه سیاسی جهان اسلامصص 94-73
 انگلیسی
-Dalby,simon(2003),Environmental Insecurities:Geopolities,Resources and Conflict,  Economic and political weekly, No. 38
-Elliot,Jennifer(2001)an introduction to sustainable development, London and new york. -
-Tekman,ahmada M. (2013). The biiterrorist threat or Ebola in East Africa and implications for Global Healyh and Security, Global Policy Essay, pp:1-15
-Malcolm Wicks (2009). Mp, Energy Security (A National Challenge in a Changing World
سایت ها
-http://www. asriran. com
-http://pajuhesh. irc. ir.
-https://www. asriran. com/fa/news