مدل سنجش توان دانشگاه ها جهت تبدیل به دانشگاه کارآفرین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش در خصوص ابعاد، مقوله‌های اصلی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده مدل سنجش توان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای تبدیل به دانشگاه‌های کارآفرین، دانشی راهبردی در مطالعات بین رشته‌ای است. این مقاله در پی تدوین راهبردی برای توان سنجی مراکز آموزش عالی برای تبدیل به دانشگاه‌های کارآفرین است. در این پژوهش پس از استخراج شاخص‌های دانشگاه کارآفرین و عوامل بین رشته‌ای ایجاد کننده این شاخص‌ها، اولویت‌بندی و وزن هر یک از آنها برای ارائه مدلی برای سنجش توان مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل‌شدن به دانشگاه کارآفرین سنجش شده است. استخراج این دانسته‌های جدید با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران بین رشته‌ای صورت پذیرفته است. از نظر گردآوری داده‌ها، نوعی تحقیق توصیفی است. پرسش‌نامه‌های برخط در اقشار مختلف دانشگاه‌هایی توزیع شد. در این تحقیق برای ارزیابی پایایی ابزار پژوهش از روش و فرمول آلفای کرونباخ و به‌منظور بررسی اعتبار (روایی‌) گویه‌های پرسش‌نامه، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که دوازده عامل داخلی و خارجی در ایجاد و تقویت شصت و نه شاخص لازم برای تبدیل به دانشگاه کارآفرین تأثیر دارند. 28.04% از این مدل به عوامل شاخص ساز ساختاری، 65.97% به عوامل شاخص ساز محتوایی و فقط 5.98% از عوامل به شاخص‌های زمینه‌ای مربوط است. راهبرد پیشنهادی این مقاله توجه به شاخص‌های محتوایی در مرتبه اول و در مرتبه دوم توجه به شاخص‌های ساختاری در مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل به دانشگاه کارآفرین است. در این راهبرد 68.20% از عوامل مؤثر بر آمادگی مؤسسه آموزش عالی به عوامل داخلی آن و تأثیر عوامل خارجی کمتر از یک‌سوم (31.80%) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات