ارائه مدل نظری هماهنگی بین سازمانی در مدیریت راهبردی بحران های طبیعی با روش فر اترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی